2009. augusztus 22., szombat

SKÓCIA ÉPÍTÉSZETI POLITIKÁJAA dokumentum teljes fordítása

Előszó

"A Skót Kormány egyik legfőbb feladata az emberek életkörülményeinek javítása. A jobb szolgáltatások és gazdasági lehetőségek biztosításán túl ezt azzal is elő kell segítenünk, hogy javítjuk a fizikai környezetet, amelyben mindannyian - egyének és közösségek - dolgozunk és élünk.
Az épületek alapvető részét képezik fizikai környezetünknek, s így épületeink - valamint építészetünk - minőségének életfontosságú szerepe van a célul kitűzött környezetjavítás megvalósításában.
E dokumentum azokat az elveket teszi közzé, amelyekkel a Skót Kormány elkötelezi magát a színvonalas építészet és épülettervezés elősegítése mellett. Ismerteti továbbá azokat a lépéseket, amelyekkel épüle
teink minőségi javulását kívánjuk bátorítani. Tudatában vagyunk annak, hogy a kívánt javulás nem fog könnyen és gyorsan bekövetkezni. Azt is tudjuk, hogy politikánkat csak másokkal partneri kapcsolatban, együtt munkálkodva teljesíthetjük be. Hiszünk azonban abban, hogy céljaink méltányosak s ugyanakkor szükségesek is, minthogy felismertük, hogy a jó minőségű építészetben rejlő pozitív energia képes megfelelni azoknak a szociális, kulturális, gazdasági és környezeti kihívásoknak, amelyekkel ma és a jövőben szembe kell néznünk."

Allan Wilson,
a Skót Parlament képviselője, miniszterhelyettes
Sport, Művészeti és Kulturális Minisztérium

A FOLYAMAT
A Skót Kormány elhatározása, hogy kifejlessze az ország építészeti politikáját, egy folyamat elindulását jelentette. A "skót építészeti politika megalkotása" című keret-dokumentum kiadása és a dokumentum nyílt közéleti vitájáról készült jelentés volt az első két lépés ebben a folyamatban. A keret-dokumentum felvázolta a politika kifejlesztésének összefüggéseit és rögzítette, hogy a Skót Kormány miért érdekelt az épületek és az épített környezet minőségében. Utalt arra is, hogy az épületek miképpen játszanak közre a szociális, kulturális, környezettel kapcsolatos és gazdasági célok elérésében. A dokumentum ismertette azokat a témaköröket, amelyekkel az építészeti politikának feltétlenül foglalkoznia kell, továbbá megjelölte azokat a célokat és lépéseket is, amelyek szintén beletartozhatnak e politika körébe. A társadalmi konzultáció teljes súlyával megerősítette és széleskörű támogatásban részesítette a keret-dokumentum elgondolásait.

Ezért ragaszkodni kívánunk a keret-dokumentumban rögzített általános célokhoz és törekvésekhez, és ezt a dokumentumot tekintjük hivatkozási alapnak az építészeti politika kifejlesztéséhez és későbbi alkalmazásához.

A nyílt konzultáció további eredménye volt a politika-alkotási folyamat ütemezésének és prioritásainak meghatározása. A konzultációt megbeszélések követték, amelyeket a politika kulcsterületeivel, hivatalokkal és különböző érdekcsoportokkal folytattunk azért, hogy a továbblépés érdekében feltárjuk a lehetőségeket és elvégezzük a szükséges feladatokat. Ezek a megbeszélések azt eredményezték, hogy egy sor együttes kezdeményezést már útjára indítottunk az építészet előmozdítása, az oktatás, a kivitelezés-beruházás és a városépítészet területén. Ez a most kiadott dokumentum kijelöli a politika-építés és alkalmazás következő lépését. Újra megfogalmazza az elvi álláspontokat, melyek alátámasztják a Skót Kormány építészeti politika iránti elkötelezettségét és meghatározza a további irányelveket, célokat és akciókat, hogy azok képezzék a további program alapját.

ALAPELVEK
A Skót Kormány kötelezettséget vállalt az építészeti politika iránt, mert hiszünk abban, hogy a városaink, falvaink és a vidék épített környezetének minőségével való törődés a kormányzat szükségszerű felelőssége. Annak, hogy ezt a kormányzati felelősséget komolyan gondoljuk, három fő magyarázata van. Először, mert az épített környezet minősége fontos a szélesebb körű szociális és gazdasági céljaink megvalósítása szempontjából, másodszor, mert az új épületek minőségére való odafigyelés része az épített örökség fenntartása és folyamatossága iránti felelősségünknek, és harmadszor, mert az építészeti minőség javítása része a kultúra előmozdítása iránti felelősségünknek.

Hiszünk abban,

 • hogy szociális politikánk célja - a tisztességes, igazságos és befogadó társadalom megteremtése - függ az általunk létrehozandó és fenntartandó épített környezet minőségétől;
 • hogy építészetünk, városi és vidéki környezetünk minősége kulturális törekvéseinket jeleníti meg, és a minőség alapvetően fontos abban, hogy Skóciát a fantázia, kreativitás és újítás hazájaként ismerjék el;
 • hogy amit most építünk, annak döntő szerepe van abban, hogy milyen értékeket őrzünk és hasznosítunk a múlt örökségéből, valamint abban is, hogy megteremtsük a fenntartható jövőt, és
 • hogy a jól megtervezett és gazdaságos épületek megbízható befektetést jelentenek, amely segíti a helyi gazdaság fellendülését, elősegíti a települések újraéledését és fontos tényező a gazdasági versenyképesség szempontjából is.

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
Politikánk célja az, hogy elősegítsük Skócia épített környezetének és épületeinek minőségi javulását, mind a köz- mind a magánépületek tekintetében. Hiszünk abban, hogy ennek kulcsa a jó építészeti tervezés fontosságának és értékének elismerésében rejlik. Hisszük, hogy az építtetés felelősséget hordoz magában - felelősséget nemcsak az épület használói iránt, de az épületet befogadó közösség és a jövő generációk iránt is. Ez a komplex felelősség komoly kihívást jelent az építtetők számára, és megkívánja, hogy összehangolják a sokirányú célokat, melyek sokszor egymásnak is ellentmondó elemeket tartalmaznak. A tervezési folyamat feladata az, hogy a komplexitás átlátásával és szellemes kezelésével kreatív megoldásokat találjon az építési tevékenység kihívásaira.

Ennek alapján hisszük, hogy az építészeti tervezés az építési tevékenység integráns része és ezért nem lehet azt úgy tekinteni, mint csupán választható, esetenként nélkülözhető munkafolyamatot. Ugyanakkor felismertük, hogy az építészeti tervezés - tekintve, hogy kulcsfontosságú tevékenység - nem lehet sikeres, ha elszigetelten történik. Az építési folyamat minden fázisában, a beruházás és kivitelezés folyamán is lényeges, hogy minden egyes döntésnél az építészeti minőség elérése célként lebegjen. Ezért tehát hisszük, hogy a minőség ösztönzése kollektív felelősség, és mindenkire vonatkozik, akik épületek létrehozásán dolgoznak.

Hiszünk abban,

 • hogy megfelelő elismerést és helyet kell biztosítani az építészeti tervezés teljes folyamata és készségei számára a beruházási és kivitelezési eljárásokban, mert csak így érhetjük el a kívánt minőséget;
 • hogy a tervezés egy speciális készség, de nem exkluzív tevékenység, és szükség van a tervezők és megrendelők, használók és közösségek közötti tartalmas és folyamatos párbeszédre, valamint
 • hogy a jó építészeti tervezés értéket hoz létre, és megbízható, elengedhetetlenül fontos befektetést jelent Skócia lakossága számára, az ország közösségeinek és a jövő szempontjából egyaránt.

PARTNERSÉG
Épületeink és épített környezetünk minőségét sokféle érdek befolyásolja, ugyankkor az épített környezet is hatást gyakorol a társadalom legkülönfélébb érdekcsoportjaira. Felismertük, hogy politikánk csak akkor fog célt érni, ha a különböző érdekcsoportokat bevonjuk, együttműködésre és elkötelezettségre késztetjük. Ennek alapján hiszünk abban, hogy politikánk végrehajtásához elengedhetetlen a partnerség szellemisége. Nem csak azokkal fogunk partnerségi viszony kialakítására törekedni, akik direkt módon, megrendelőként vagy kivitelezőként vesznek rész épületek létrehozásában, de azokkal a hivatalokkal, szervezetekkel is, akik közvetlen vagy közvetett módon, saját céljaik elérése miatt érdekeltek az épített környezet minőségében. Együtt fogunk velük működni olyan folyamatok és kezdeményezések érdekében, amelyek nyilvánvalóan elismerik a jó építészeti tervezés értékeit és előnyeit, és olyan körülményeket kívánunk teremteni, amelyek között megadjuk a színvonalas építészet létrejöttének lehetőségét.

Arról is meg vagyunk győződve, hogy a partneri kapcsolaton keresztül azoknak is biztosítanunk kell a véleménynyilvánítás lehetőségét, akik közvetlen módon vannak érintve az épített örökségre hatást gyakorló döntések által. Ezért nagyobb lehetőséget fogunk biztosítani az épületet használók és a közösségek számára ahhoz, hogy foglalkozhassanak a helyi épített környezet fejlesztését és tervezését érintő kérdésekkel.

PÁRTFOGÁS ÉS VÁLTOZÁS
Az alábbiakban fejtjük ki céljainkat és az azok megvalósítása érdekében megteendő lépéseket.
Politikánk céljait kétféle úton kívánjuk elérni. Először is: a továbbiakban is kinyilvánítjuk az építészet fontosságát a szociális, kulturális, gazdasági viszonyokkal és a környezettel kapcsolatos céljaink megvalósításában; másodszor: olyan alapvető változásokat fogunk elősegíteni, amelyek jobb épületek létrejöttét ösztönzik majd. Továbbra is hirdetni fogjuk a jó építészeti tervezés értékét, elősegítjük, hogy ennek előnyei közismertek legyenek, népszerűsíteni és ünnepelni fogjuk a Skót építészet eredményeit. Munkálkodni fogunk annak érdekében is, hogy a közpénzből finanszírozott épületek magasabb színvonalúak legyenek, hogy a fejlesztések ellenőrzésének gyakorlata és politikája megfelelőbb legyen, és támogatni fogjuk a közösségi kezdeményezéseket.

Tudatában vagyunk annak, hogy az építészet és építészeti környezet komplex kérdéskört jelent, s építészeti politikánk céljait és a megvalósításukat biztosító stratégiánkat az idők folyamán állandóan fejlesztenünk, formálnunk kell. Ezért rendszeresen felül fogjuk vizsgálni céljainkat és azok sorrendiségét, és folyamatosan értékeljük majd a megtett lépések hatékonyságát is.

CÉLOK
Politikánk célja az,

 • hogy népszerűsítsük a jó építészet értékeit és előnyeit, hogy bátorítsuk a párbeszédet az építészetnek a nemzeti és helyi életben betöltött szerepéről, és hogy az emberekkel megismertessük az építészeti tervezés folyamatát és produktumát;
 • hogy ösztönözzük az építészeti tervezés tökéletesedését, hogy az építészet és épített környezet terén elért eredmények elismerést és publicitást kapjanak, és hogy a skót építészetet mind itthon, mind külföldön népszerűsítsük;
 • hogy nagyobb érdeklődésre és aktivitásra bátorítsuk a helyi közösségeket olyan ügyekben, amelyek saját épített környezetükre hatással vannak;
 • hogy elősegítsük a közpénzekből történő beruházásoknál a minőség-központú kultúra kialakulását, amely a színvonalas építészeti tervezést olyan eszköznek tekinti, amely biztosítja, hogy a befektetett pénzért értéket kapjunk cserébe, továbbá
 • hogy biztosítsuk, hogy a tervezési és építési szabályzati rendszerek valamint az azokkal kapcsolatos folyamatok elősegítsék a fejlesztésekkel kapcsolatos tervezési minőséget.

MEGTEENDŐ LÉPÉSEK

Hogy mindez megvalósuljon, ahhoz fontosnak tartjuk

 • népszerűsíteni a jó építészet értékeit és előnyeit;
 • bátorítani a párbeszédet az építészet szerepéről, melyet a nemzeti és helyi életben tölt be;
 • megismertetni az emberekkel az építészeti tervezés folyamatát és produktumát.

Ennek érdekében a következő lépéseket fogjuk megtenni:

 • pénzügyi támogatást nyújtunk a Lighthouse, Scotland's Centre for Achitecture, Design and the City építészeti és design kulturális központnak, hogy hároméves nemzeti program keretében események, kezdeményezések és tevékenységek során népszerűsítse az építészetet;
 • pénzügyileg támogatjuk egy online virtuális építészeti központ felállítását, amely mint nemzeti információs forrás, kommunikációs és kapcsolatépítő központ fog működni;
 • a Learning and Teaching oktatási központtal együttműködve az iskolai nemzeti alaptanterven keresztül elő fogjuk segíteni az építészet örömteli megértését;
 • irányelveket adunk az iskoláknak az építészettel és épített környezettel kapcsolatos információknak egyéb szakterületekhez való kapcsolódási lehetőségeiről és támogatjuk az oktatás nemzeti prioritásait;
 • a Nemzeti Oktatási Hálózaton keresztül online interaktív oktatási anyagot dolgozunk ki az építészet és épített környezet témájában;
 • bátorítjuk az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtését, hogy megismertethessük az építészeti tervezés folyamatát és produktumát;
 • bátorítjuk olyan célzottan tervezés-tudatos programok kidolgozását, amelyet a megbízói kör kulcsfontosságú képviselőinek képzésére hasznosítanánk;
 • a skót műemléki hivatallal (Historic Scotland) és más szervezetekkel együttműködve szorgalmazzuk, hogy az épített örökséget, mint gazdag információs forrást vonják be az oktatásba; valamint
 • a skót műemléki hivatalon keresztül műemlékvédelemmel és tradícionális építőanyagokkal kapcsolatos kutatásokra és kiadványokra adunk megbízást.

Azon célunk megvalósítása érdekében, hogy ösztönözzük az építészeti tervezés tökéletesedését, hogy az építészet és épített környezet terén történő eredmények elismerést és ünneplést kapjanak, és hogy a skót építészetet mind itthon, mind külföldön népszerűsítsük, a következő lépéseket fogjuk megtenni:

 • új nemzeti kitüntetést alapítunk a példaértékű építészeti eredmények díjazására;
 • évenként odaítélhető díjat alapítunk hallgató-tervezők kitüntetésére;
 • bátorítani fogjuk a jól megszervezett építészeti pályázatok kiírását a fontosabb nemzeti vagy helyi jelentőségű épületek megtervezésére;
 • megbízást fogunk adni egy kétévenként megjelenő kiadványra, mely a skót építészetről, várostervezésről és tájépítészetről fog áttekintést adni;
 • a műemléki hivatalon (Historic Scotland) keresztül elő fogjuk segíteni a régi épületek fantáziadús hasznosítását és segíteni fogjuk a régi épületek helyreállításával, javításával és karbantartásával kapcsolatos tudás fejlesztését;
 • a VisitScotland turisztikai szervezettel és a Historic Scotlanddal közösen építészetre koncentráló, turisztikai online kiadványokat fogunk kifejleszteni;
 • a Scottish Enterprise szervezettel közösen megfelelő hangsúlyt fogunk adni az építészetnek a nemzeti kreatív iparra vonatkozó stratégiában;
 • támogatjuk a RSA "Művészet az építészetben" programját, hogy a művészek és építészek együttműködését bátorítsuk;
 • együtt fogunk működni a British Council-al és a Scottish Trade International szervezettel annak érdekében, hogy a skót építészetet külföldön népszerűsítsük;
 • a Lighthouse-t be fogjuk vonni a "Szecessziós városok hálózata" és "Szecesszió európai útja" című nemzetközi programokba, hogy erősödjenek nemzetközi kapcsolataink, és a skót építészetnek hírnevet szerezzünk;
 • pénzügyi támogatást fogunk adni az Európai Örökség Napok programnak, hogy az építészetileg érdekes épületekbe a nagyközönség bejuthasson, valamint
 • együtt fogunk működni "Az európai építészeti politika fóruma" szervezettel, hogy közös európai kezdeményezésekkel mozdítsuk elő az építészetet.

Azon célunk megvalósítása érdekében, hogy nagyobb érdeklődésre és aktivitásra bátorítsuk a helyi közösségeket olyan ügyekben, amelyek saját épített környezetükre hatással vannak, a következő lépéseket fogjuk megtenni:

 • együtt fogunk dolgozni a helyi közösségekkel és a helyi érdekeltekkel, hogy kialakítsuk az aktivitás olyan hálózatát, ami a helyi építészettel, épített környezettel kapcsolatos;
 • olyan közös alapot fogunk létrehozni, ami helyi kezdeményezéseket, eseményeket fog támogatni;
 • a szociális befogadás szellemisége alapján elősegítjük a helyi tervezési tevékenység megerősödését;
 • bátorítjuk a helyi kulturális szervezeteket és helyszíneket, hogy vonják be programjaikba az építészetet is;
 • az építészetet oktató iskolákat bátorítani fogjuk, hogy oktatási programjaikba vonják be a helyi közösséget is; valamint
 • azon leszünk, hogy helyi szinten az önkormányzatok, civil szervezetek és különféle érdekvédelmi szervezetek is támogassák az építészetet.

Azon célunk megvalósítása érdekében, hogy elősegítsük a közpénzekből történő beruházásoknál a minőség-központú kultúra kialakulását, ami a színvonalas építészeti tervezést olyan eszköznek tekinti, amely biztosítja, hogy a befektetett pénzért értéket kapunk cserébe, a következő lépéseket fogjuk megtenni:

 • biztosítani fogjuk, hogy a kormányzati, építészeti megrendelésekben szerepet játszók számára adandó irányelvekben, képzésben és tanácsadásokban az építészeti tervezés minőségének színvonala megfelelő súlyú szempont legyen;
 • együtt fogunk működni a helyi önkormányzatokkal, hogy a jó építészeti tervezés példái minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, váljanak minél népszerubbé;
 • közös, tervezéssel kapcsolatos politikát fogunk azokkal a közszereplőkkel (intézmények, szervezetek) is kidolgozni, akik közvetlen vagy közvetett módon építészeti munkákat megrendelnek, vagy politikai céljaik megvalósítása során érdekeltek az épített környezet minőségében;
 • alapítunk egy díjat az év legjobb közpénzből emelt épülete számára; valamint
 • bátorítjuk, hogy a közpénzből épített épületek esetében dolgozzák ki és alkalmazzák a tervezés színvonalát jelző minősítési rendszert.

Azon célunk megvalósítása érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a tervezési és építési szabályzati rendszerek valamint az azokkal kapcsolatos folyamatok elősegítsék a fejlesztésekkel kapcsolatos tervezési minőséget, a következő lépéseket fogjuk megtenni:

 • dolgozni fogunk azon, hogy az építési engedélyezési eljárásoknál a tervezés minőségének figyelembevétele nagyobb hangsúlyt kapjon;
 • azon leszünk, hogy a Kormány tervezési minőségre vonatkozó politikáját a településtervezésben és a regionális fejlesztésben is érvényesítsék és alkalmazzák;
 • bátorítjuk, hogy a fejlesztési tervekhez dolgozzák ki és használják a tervezési kiírásokat és stratégiákat;
 • együttműködésre bátorítjuk az építészeti és várostervezési oktató intézményeket annak érdekében, hogy erősítsék a várostervezés-képzést, hogy a fejlesztési folyamatokhoz kellő számú és megfelelően képzett szakember álljon rendelkezésre;
 • megvizsgáljuk egy olyan nemzeti szervezet lehetséges státuszát, szervezeti kialakítását és döntéshozói körét amely a fejlesztési folyamatokban független tervezési zsűriként fog működni;
 • a Kormányon belül fórumot alapítunk az épület-, várostervezés és vidékfejlesztés politikájának koordinálása, és a kapcsolattartás érdekében; valamint
 • előmozdítjuk, hogy a kötelező építési szabályzatok megfelelően igazodjanak a tervezés folyamatához és segítsék azt.

Fordította: Rácz Jolán építész - epiteszforum.hu

Nincsenek megjegyzések: