2014. november 30., vasárnap

Advent
Advent, másként ádvent, ádvënt, a félegyházi nép ajkán ádvint, Istensegíts székelyei körében edvent (adventus Domini, ieiunium Spiritus Sancti) az Egyház tanácsa szerint szent idő; az előző évszázadokban még négyhetes böjti előkészület karácsony ünnepére, a Megváltó érkezésére.
Igen jellemző, hogy a középkor hazai liturgikus gyakorlatában advent első vasárnapjának evangéliuma – eltérően a Missale Romanum előírásától – Jézusnak a szamár hátán való jeruzsálemi bevonulásáról emlékezik meg. E jellemző megfontolások szerint a századok Királya vonul be az új egyházi évbe, amely – mint mondottuk – a polgári esztendőtől eltérően adventtól-adventig tart. A mi áttekintésünk is, éppen úgy, mint a jeles napokhoz fűződő európai hagyományvilág, természetesen ehhez a liturgikus esztendőhöz igazodik.
Csopak hajdani templomtitulusa Jézus jeruzsálemi bevonulása volt. A búcsúnap a fentiek értelmében nyilvánvalóan advent első vasárnapjára esett.
Advent: így neveztetnek – írja Bod Péter – a mostani rendtartás szerént a karácson előtt való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent Márton napjától fogva, aholott kezdi most is a görög ekklézsia a maga böjtit. De idővel a deák ekklézsiában négy hetekre szoríttatott ilyen fundamentomon: mert a Krisztusnak négy adventtussa, eljövetele vagyon. Midőn a testben megjelent. Midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti. Midőn halála óráján elmégyen az emberhez. Midőn eljő az utolsó ítéletre.
Rendszerint kezdődni szokott Szent András napján. Minthogy ezek a napok a Krisztus testben eljöveteléről való szent elmélkedésekre készülő napok voltanak, kezdették ezeket megbőjtölni.
Bod Péter magyarázata a középkor szimbolikus szemléletét idézi föl. Eszerint az advent négy hete csakugyan Krisztus négyféle eljövetelét jelképezi: III. Ince pápa fogalmazása szerint megjelenik a test felhőjében, a kegyelem harmatában, a halál tusájában és az ítélet tüzében.
Az adventi időszak az előkészület, várakozás, reménykedés ideje, amelyet régebben böjttel is megszenteltek. Ezért emlegetik a szegedi öregek kisbűt, tápaiak ádventbűt néven. Szerdán és pénteken szigorú böjt volt, szombaton pedig húsételtől való megtartóztatás. E böjtöket az ország több vidékén az öregje, így a bokortanyák evangélikus tirpák népe is tartotta. A zajos mulatságtól is tartózkodott, csak a disznótorok családias hangulatában olvadt egy kissé föl.
Régen ádvent kezdetét éjféli harangszóval jelezték, amelyet hazánkban egyes helyeken (így a budai cisztercita plébániatemplomban) felújítottak.
Az advent igazi szakrális ízét, meghitt hangulatát a hajnali mise vagy angyali mise, a régiségben aranyos mise, liturgikus szóval roráté adja meg, amely még a középkori hazai liturgia maradványa. Így él Ausztriában, Horvát, Cseh, Lengyelországban is, ami páratlan kedveltségét mutatja. A rítuskongregáció készséggel hozzájárult e középeurópai liturgikus hagyomány életbenmaradásához. A hitújító Szkhárosi Horvát András szellemeskedésnek szánt szójátékkal így gúnyolja:
Fegyverrel őrzi pápa ő szerzését,
Nagy Karácsony előtt agyaras miséjét.
Az Evangyéliomi Kenyér Morzsalékok és Apostoli Búza Kalászok egyik prédikációjában Padányi Bíró Márton így szól: Most ezekben a szent napokban, egyéb időknek szokásán kívül, még nap felkölte előtt, hajnalban a Názáreti Mária Szent Szűznek angyali üdvözlésérül avagy az Isten Fiának megtestesülendőségérül szentmisét hallgatunk, melyet is mi magyarok az eő nagy tiszteletéért és méltóságáért aranyos misének nevezünk.
Esztendő által való innepek napján – rendelkezik a révkomáromi magyarszabók céhregulája – és egész adventban az arany misék idejin ifjabbik a mesterek között tartozik a gyertyákat meggyújtani.
A hívek a hajnali sötétben várják a napfényt, a Messiást, mint hajdan a próféták. Hagyományőrző helyeken alig veszik észre, ami pedig egyébként nehezükre esik: a korai fölkeléssel, a hóval, faggyal járó áldozatot. A havat különben még a templomba menés ideje előtt illik elsöpörni, de ezért e korai munkáért sem zúgolódik senki. Nagyzsámon (Jarnul Mare) ádventben a gyerekek hajnali harangszóval kelnek. Megjelölt helyen gyülekeznek és házról házra járva költögetik csengővel és énekszóval az alvó híveket, hogy idejében odaérjenek a hajnali misére. Utolsó nap mindenűn kapnak valami ajándékot, amelyen aztán igazságosan megosztoznak. Nagymányok német faluban a hajnali misékre kirendelt ministráns és orgonafújtató fiúk régebben az iskolában háltak, hogy a korai szolgálatot el ne aludják.
A katolikus Csíkban régebben a betlehemes játékot is előadták a hajnali misén. Csak így indultak a falu házaiba betlehemezni.
A hajnali mise sejtelmes varázsához még a századforduló táján is sok hiedelem fűződik. Számos erdélyi magyar helyen azt tartják, hogy rorátétemplomozás alatt be kell zárni minden ajtót, ablakot, különösen pedig az ólat, mert ilyenkor a boszorkányok állati alakot öltve, a rendkívüli időben történő harangozás elől emberi és állati hajlékokba húzódnak és ott kárt okoznak. Főleg a teheneket szokták megrontani.
A fiatalságot is megfogja a hajnali miséből kicsendülő bizakodás, hiszen az ifjú szívek várakozása és ádvent hangulata közön olyan nagy az egyezés. Az Alföldön ha rorátéra harangoznak, cukrot vagy mézet eszik a lány, hogy édes legyen a nyelve, és így minél előbb férjet édesgessen magához. Máshol az első hajnali misére való harangozáskor a férjhezmenendő lány a harang köteléből kis darabot igyekszik szakítani és azt a hajfonópántlikájába varrja, s a hajában viseli, hogy farsangkor sok kérője legyen.
A szerelmi varázslat igazi ideje, hathatós napjai: Szent András, Borbála, Luca, Tamás, beköszöntőül Katalin szintén ádventba esnek, amely egyúttal a téli napfordulat időpontja, a természet újjászületésének előkészítése, az embersors folytonosságának kozmikus szolgálata.
Az advent népszerű szentjeihez fűződő profán hiedelmek jó részének semmi köze az illető szent életéhez, legendájához. Az éjszakák mostanában a leghosszabbak, tehát ez az időszak varázslatra a legalkalmasabb. Minthogy pedig az Egyház ajánlja a szentek segítségül hívását: a néphit a maga mágikus várakozásait vonatkozásba hozza az említett napok szentjének nevével és hatalmával, azonban nemcsak a vallás tanítása és ajánlása szerint kéri közbenjárását, hanem mágikus hatalmat is tulajdonít neki.


Forrás: Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd

2014. november 29., szombat

Gaetano Donizetti emlékezete

217 évvel ezelőtt született Gaetano Donizetti olasz zeneszerző.Gaetano Donizetti (Bergamo, 1797. november 29. – Bergamo, 1848. április 8.) olasz zeneszerző. Gioacchino Rossini és Vincenzo Bellini mellett az olasz bel canto korszak legnagyobb, legtermékenyebb operakomponistája volt.
Gaetano Donizetti(1797-1848)

Vagy hetven opera, köztük a drámai szopránoknak kitűnő szereplehetőséget nyújtó Lammermoori Lucia és Boleyn Anna szerzője.

Az alábbiakban anekdotákat, rövid történeteket olvashatnak a zeneszerzőről.

Amikor megkérdezték, melyik operáját tartja legjobbnak, habozás nélkül így válaszolt:

Honnan tudnám? A szülőhöz mindig a legkevésbé sikerült gyereke áll a legközelebb, és nekem oly sok van belőlük.

Az egyik kiválóság, akivel 1840/41-ben többször is találkoztam, Donizetti volt. Derék, szeretetreméltó, finom és elegáns, mint a legtöbb zenéje. Még fiatalember, de oly termékeny, hogy már negyven operát írt. Emlékszem, amikor Rossiniről beszélgettünk, és megkérdeztem, igaz-e, hogy két hét alatt komponálta A sevillai borbélyt, így válaszolt:

- El tudom képzelni. Mindig is a világ lustája volt!

Bevallom, ámultan hallgattam, hogy valaki két hetet időpocsékolásnak tart egy opera megírására.Sir Charles Hallé (1819-1895), német karmester – Manchesterben alapított zenekart, amely máig az ő nevét viseliEgy milánói színigazgatót cserbenhagyott az egyik zeneszerzője, és két héten belül új operára volt szüksége. Könyörgött Donizetinek, írja át kissé valamelyik korábbi dalművét.

- Viccel velem? - méltatlankodott a komponista. - Nem szokásom a régi műveimet toldozni-foltozni. Csak a másokéval teszek ilyet. Két hét múlva kap tőlem egy új operát. Kűldje el hozzám gyorsan Felice Romanit.

- Egy hetet kap a szöveg megírására – mondta a librettistának. - Két héten belül meg kell zenésítenem.

Ebből a kihívásból született a Szerelmi bájital.
Norman Lebrecht – A komolyzene anekdotakincse 116-117. oldal) Európa Könyvkiadó Budapest, 2012 ISBN 978 963 07 9362 9


Ünnepvárás a Corvin téren
.

Karácsonyhoz közeledve remélik, lassan mindenkinél szokássá válik ellátogatni a Corvin térre ajándékot venni, készíteni, mesét hallgatni, vagy csupán hangolódni az ünnepre a szabadtéri koncerteket hallgatva, forralt bort kortyolgatva. Az ünnepváró vásárra idén december 6-14-ig várják az érdeklődőket, amelyet most is a Népművészeti Egyesületek Szövetségével közösen rendeznek meg, ezúttal még nagyobb hangsúlyt fektetve a társadalmi felelősségvállalásra.


Az ünnepre feldíszített Corvin téren ezúttal nemcsak népi iparművészek által készített, szakmailag ellenőrzött termékeket lehet megvásárolni, hanem kézműves szakiskolák szebbnél szebb portékáit és fogyatékkal élők által készített kézműves termékeket.
A vásár célja kettős: jó áron, jó minőségű termékekhez juttatni a vásárlót, eközben a hely és árusítási lehetőség biztosításával támogatni azokat a szervezeteket, amelyek kézművességünk jövőjét és/vagy a hátrányos helyzetben lévők munkapiaci elhelyezkedését, megélhetését biztosítja.
A résztvevők között találjuk többek között a hallássérülteket segítő Munka-Kör Alapítványt, a vakokat és gyengénlátókat foglalkoztató Világ Világossága Kézműves Műhelyházat, vagy a több mint 20 értelmi fogyatékos felnőttet szövő, gyertyaöntő, gyöngyfűző, papír és bábszövő műhelyrészlegekben foglalkoztató Bárka Műhelyt. Nagy öröm, hogy az Ózd környéki falvak hagyományait, a barkóság kultúráját fellendítő mintaprojekt során elkészült termékek is a vásár kínálatát gazdagítják.
A téren a jó hangulatról a szabadtéri színpadon népzenei koncertekkel, művészeti iskolák bemutatóival gondoskodnak. A Hagyományok Házában különböző családi és esti előadásokon, foglalkozásokon várják a néphagyományok szerelmeseit, köztük is kiemelten a tavalyi nagysikerű Összefogás hagyományőrző mesterek koncert folytatásaként Pál István dudás és mesemondó, a Népművészet Mestere megsegítésére rendezett jótékonysági koncertre.
A téren „Adventi ablakok" címmel kiállítás nyílik, a kézműves iskolák diákjai által feldíszített ablakok lesznek láthatóak a vásár ideje alatt, ezzel is hozzájárulva az ünnepi hangulat megteremtéséhez.
Mint minden évben, ezúttal is megrendezik a Hagyományok Háza kiadvány- és kézművesvásárát is (december 12-13.), értékes és egyedülálló néprajzi kiadványokat, tánc-DVD-ket és hangzóanyagokat kínálnak nagy kedvezménnyel az érdeklődőknek.
Emellett e két napon tanfolyami oktatóik és hallgatóik szemet gyönyörködtető portékái is megvásárolhatók lesznek az épületben.
A Hagyományok Háza előadásaira 40 százalékos ünnepi kedvezménnyel válthatnak jegyet a vásár teljes ideje alatt.
Kiemelt események:
December 6.: Családi nap a Hagyományok Házában
10.30: adventi rajzpályázat eredményhirdetése
11.00: Ifjú Szívek Táncszínház: Felvidéki Kakukktojás (Eltáncolt mesék sorozat),
jegyárak: 1 500 Ft, 800 Ft
12.00 - 13.30: kézműves-foglalkozás: gyertyamártás, karácsonyfadísz természetes  anyagokból, kopogtató készítése
15.00 és 16.30: mesemondás kicsiknek és nagyoknak
15.00-17.00: kézműves-foglalkozás: gyertyamártás, karácsonyfadísz természetes  anyagokból, kopogtató készítése
December 12-13.: Kiadványvásár és kézművesvásár a Hagyományok Házában
december 12., 17 óra
Aprók tánca: Mikulás-járás
december 13., 10 óra és 11 óra
Rendhagyó Luca-napi komplex foglalkozás családoknak, kézműves foglalkozások: Luca-búza, karácsonyfadísz textilből
december 13., 11-14 óra és 15-18 óra
Kézműves-foglalkozás: gyertyamártás, karácsonyfadísz természetes anyagokból, kopogtató, mézeskalács-készítés
Vásár nyitva tartása: hétköznap 11 és 19 óra között, hétvégén 10 és 20 óra között.
A vásár ideje alatt az alábbi színháztermi programokkal várják az érdeklődőket:
december 6., 11 óra Ifjú Szívek Táncszínház: Felvidéki kakukktojás
(Eltáncolt mesék sorozat)
december 6., 19 óra Ifjú Szívek Táncszínház: Hontalanítás
december 11., 19 óra Összefogás hagyományőrző mestereinkért
Jótékonysági koncert Pál István tereskei dudás javára
december 12., 19 óra Magyar Állami Népi Együttes: Hajnali Hold
http://www.hagyomanyokhaza.hu/

Advent Debrecenben
 Már negyedik éve, hogy Debrecen városa a történelmi egyházak vezetőivel együtt ünnepel a Kossuth téren, a mindenki Karácsonyfája mellett. Sok ezer ember jön el ezekre az adventi vasárnapokra, hogy megtapasztalják az ünnep várakozásában a szeretet, az önzetlen adakozás erejét.


Az ilyenkor látható ünnepi műsorokban is megmutatkozik az összefogás ereje. A Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft koordinálásával a város nagyon sok kulturális intézménye, iskolája, óvodája lép fel ezeken az adventi alkalmakon. Idén sem lesz ez másképp! János Evangéliumából a Logosz-himnusz egy részlete  lett idén az Advent inspiráló gondolata:
„...Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett..."János 1,1-14.
2014. november 30. vasárnap 16.30 Kossuth tér - gyertyagyújtás.
„Az Ige volt az igazi világosság ..."
15:30 órakor Adventnyitó Istentisztelet a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának közreműködésével a Nagytemplomban. Az ünnepi alkalmat követően 16:30 órakor a betlehemi csillag mutatja az utat a Város Karácsonyfájáig, ahol Bosák Nándor római katolikus püspök, Kocsis Fülöp görög katolikus püspök és Bölcskei Gusztáv református püspök, valamint Papp László polgármester a többi - a baptista, az evangélikus és a görög katolikus - keresztény felekezet képviselői jelenlétében együtt köszöntik az ünneplőket. Az adventi koszorún meggyújtják az első gyertyát és kigyúlnak a belváros ünnepi fényei is. Közben a Szivárvány Gyermekkar énekel, és Újhelyi Kinga színművésznő előadásában részletet hallhatunk a Mária evangéliuma című műből.
A „Szeretet Asztalánál" az önzetlenség fontosságát hangsúlyozva ismét kaláccsal és süteménnyel várjuk az ünneplőket. Az első adventi gyertyagyújtást követően 18 órától zenés áhítaton vehetünk részt a Nagytemplomban, ahol közreműködik Pálúr János orgonaművész.
2014. december 7. vasárnap 16.30 Kossuth tér - gyertyagyújtás
„Ő jött el a világba..."
„Debrecenből Betlehembe" - Keljünk mi is útra a pásztorokkal és bárányaikkal! A Városháza elől 16:00 órakor indulnak el a téli viseletbe öltözött hagyományőrzők, a „sivatagi nép", a pásztorok. A Város Karácsonyfájánál Dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Fekete András parochus, a görög katolikus egyház képviselője és Sipos Barnabás ortodox pap, az ortodox egyház képviselője mondja el adventi gondolatait, majd közösen meggyújtják a második gyertyát. A Gyergyószárhegyről érkező gyermekek adventi énekeket hoznak ajándékba, majd a görög katolikus és az ortodox kórus énekel.
2014. december 7. vasárnap 19.30 Református Nagytemplom
A Debreceni Helyőrségi Zenekar koncertje, sztárvendég Pál Dénes
Egy feladatokkal teli évet maga mögött hagyva, az 5. Bocskai István Lövészdandár ismét adventi ajándékkoncerttel zárja az esztendőt. Katonáink a hadműveleti területeken végzett missziós feladatok mellett számos nemzetközi és hazai gyakorlaton teljesítettek kiválóan, és jelenleg is több százan vannak külföldön, akik közül sokan családjuktól távol fogják tölteni a karácsonyt.
A koncert ingyenesen látogatható.
2014. december 14. vasárnap 16.30 Kossuth tér - gyertyagyújtás
„A világban volt..."
 „Debrecenből Betlehembe" - a Városháza elől 16:00 órakor énekszóval ismét útra kelünk a hagyományőrzőkkel és a bibliai sokasággal. A Város Karácsonyfájánál Dr. Széles Diána, Pető Albert lelkész a Baptista Egyház és Réz-Nagy Zoltán evangélikus lelkész, az Evangélikus Gyülekezet képviselői mondanak köszöntőt, majd közösen meggyújtják a harmadik gyertyát. Ez alkalommal Bíró Gergő valamint a baptista kórus énekel, majd a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának adventi műsora teszi teljessé az ünnepet.
December 14 . vasárnap 18.00 Kölcsey Központ, Nagyterem
Gyertyafénykeringő - Karácsonyi Valceremonia
 „Lehet-e nagyobb boldogság a Földön, mint az angyalok táncát utánozni?"
Az adventi várakozás idejében immáron hagyomány, hogy a Valcer Táncstúdió karácsonyi gálaműsorral várja az ünnepre készülőket:
„Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod."
A Valcer - család népes tábora mellett a táncszerető közönség érdeklődésére is számot tartó karácsonyi gálaműsor számtalan meglepetést tartogat. Az ünnepi hangulatot megalapozó Gyertyafénykeringő mellett az iskola néptáncos és zenetagozatos növendékei régmúlt karácsonyok hangulatát idézik, a versenytáncosok káprázatos standard és latin szólókat mutatnak be, a formációs táncosok pedig a karneváli táncaikból adnak ízelítőt. A kétórás program táncos utazás lesz a világ körül.
Belépődíj: 1600 Ft
2014. december 21. vasárnap 16.30 Kossuth tér - gyertyagyújtás
„És a világ általa lett..."
A Városháza elől induló menetben immár a betlehemi történet minden résztvevője szerepel.
A Város Karácsonyfájánál Komolay Szabolcs alpolgármester, Felföldi László római katolikus püspöki helynök és Balogh Barnabás a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkész-igazgatója mondják el adventi gondolataikat, együtt meggyújtják a negyedik gyertyát, közben Debrecen fiatal tehetségeit és a görög katolikus kórust hallhatjuk. A Szentföldről Debrecenbe a Kolping Család Egyesület segítségével jut el a Betlehemi Láng, melynek fénye minden család számára meghozza a béke és szeretet üzenetét.
A lángból az Add tovább! - faházból december 24-ig mindenki vihet haza az otthonába.
A betlehemi hajlékban a gyermek Jézus megjelenésével beteljesedik az ünnep...
ÚJDONSÁG!
2014. december 24. szerda 17.00-19.00
SZENTESTE DÉLUTÁNJA - KÁNTÁLÁS VÁROSSZERTE
A kereszt(y)én(y) felekezetekkel együttműködve régi szokást szeretnénk megerősíteni, december 24-én, a város különböző lakótelepeire kántálni hívjuk és várjuk mindazokat, akik jelenlétükkel és közös énekükkel szeretnék megajándékozni mindazokat, akik egyedül töltik a szenteste óráit.
A karácsonyi énekes, esetleg verses köszöntőt általában kántálásnak nevezték, de néhol angyali vigasság néven emlegették. Karácsony vigíliáján vagy az előtte levő adventi időszakban házról házra járva énekeltek a kántálók. Az ünnep gondolatkörét felidéző énekekhez gyakran kapcsolódtak köszöntők, jókívánságok, rigmusok, prózai szövegek is.
Különleges szépsége az alkalomnak, hogy a kereszt(y)én(y) közösségek összehangoltan 17 és 19 óra között adják át ezt az énekes ajándékot Debrecen lakosainak.
Az adott területeken kántáló közösségek szívesen fogadják a csatlakozást:
Csapó utca - Debreceni Baptista Gyülekezet
Gyülekező: 17 óra - Szappanos utca
Fényes Udvar - Debrecen Attila téri Görög Katolikus Egyházközség
Gyülekező: 17 óra - Fényes Udvar játszótér
Újkert - Debreceni Megtestesülés Plébánia
Gyülekező: 17 óra - Jerikó utcai posta
Tócóskert - Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség
Gyülekező: 18 óra - Tócóskert, Piac tér, Angyalföld tér
http://www.debrecen.hu/

2014. november 28., péntek

Somlyó György emlékezete
94 évvel ezelőtt született Somlyó György költő, műfordító, kritikus.

Somlyó egyik utolsó felvétele (2005)
Somlyó György (Balatonboglár, 1920. nov. 28. – Budapest, 2006. május 8.)

Somlyó György (Balatonboglár, 1920. november 28. – Budapest, 2006. május 8.) magyar költő, író, esszéíró, műfordító, a párizsi Mallarmé Akadémia tagja, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (1992) és a Digitális Irodalmi Akadémia (1998) alapító tagja, számtalan díj és elismerés birtokosa. Somlyó Zoltán, a Nyugat első nemzedékéhez tartozó költő fia.

Fia, Somlyó Bálint (1957–) esztéta, filozófus, az ELTE BTK Esztétika Tanszékének docense.

Somlyó György fiatalon a Nyugat költői közé tartozott. Gyermekkori barátja volt Devecseri Gábor és Karinthy Ferenc. Személyes kapcsolatban állt Radnóti Miklóssal, Kosztolányi Dezsővel, József Attilával is. Kapcsolatba került az Újholddal, hatott rá a francia szürrealizmus.

1941 és 1944 között többször behívták munkaszolgálatra. 1945-ben a pesti bölcsészkarra, 1946 novemberében (francia ösztöndíjjal) a Sorbonne-ra iratkozott be. 1948-ban és 1949-ben a Nemzeti Színháznál volt dramaturg, majd 1950-ig a Hunnia Filmgyár lektorátusának vezetője.

1954-55-ben a Magyar Rádió Irodalmi Osztályát vezette. 1958-ban az ő szerkesztésében és előszavával jelent meg a Francia költők antológiája és Rimbaud teljes életművének első magyar kiadása. Egymás után jelentek meg verseskötetei, tanulmányai.

Franciaországban és Olaszországban élt egy ideig. 1965-ben jelent meg Párizsban első francia fordítású verseskönyve, a Souvenir du Présent. 1966-ban megalapította az Arion című többnyelvű irodalmi almanachot, amelynek 1987-ig volt főszerkesztője.

Költészetében szinte minden versforma megtalálható a szabadverstől a szonettig. Önéletrajzi ihletésű prózai munkái mellett tanulmányköteteket és műfordításokat is megjelentetett.

Forrás: Wikipédia


Az év szállása 2014
Kiemelkedő eredményeket értek el a Tisza-tónál, valamint Heves és Veszprém megyében található települések az Év Szállása versenyben. Közel 250 000 vendégértékelés és 40 000 szavazat, valamint a szakmai zsűri véleménye alapján megválasztották a legromantikusabb és leginkább családbarát szálláshelyeket is.

Az előző évinél lényegesen több szavazatot kaptak a Tisza-tavi települések az Év Szállása versenyben, ami többek között a környék fejlesztését szolgáló nemzeti program hatása is lehet. Az egy szálláshelyre eső foglalások száma Abádszalókon nőtt leginkább, amivel a település kivívta az Év Feltörekvő Turisztikai Települése címet. Ráadásul itt található az Év Innovatív Szálláshelye különdíjjal jutalmazott Butik Design Rooms is, ahol minden szoba más-más hangulatot idéz a tópart életéből.

Kiemelkedően teljesített a versenyben a szomszédos megye is: a felsőtárkányi Bambara Hotel lett az Év Szállása a népszerűségi, a minőségi és a szakmai szempontok összesítése alapján. Szintén Heves megyében található a 2014-es év romantikus szálláshelyének választott Kastélyhotel Sasvár Resort, valamint a 4-5 csillagos szállodák között a minőségi díj első két helyezettje és a szakmai díj nyertese egyaránt.

„A harmadik terület, ahol több szálláshelyet is díjazhattunk az idei versenyben, Veszprém megye: az itt található Csesznek lett az Év Turisztikai Települése a leadott szavazatok száma alapján" - emelte ki Szigetvári József, a Szallas.hu ügyvezető igazgatója. Az apartmanok között a minőségi és a népszerűségi díj, valamint az 1-3 csillagos szállodák között a szakmai elismerés került még Veszprém megyei szállásadókhoz.

Apartman kell a családnak

A díjátadó gálán kiderült, hogy egyre erősebb a verseny az apartman kategóriában, ami annak köszönhető, hogy növekedik a családi utazások száma. „A kisgyermekes családok nemcsak alvóhelyet keresnek, hanem egy komfortos szállást, ahol szinte otthon érezhetik magukat. Azonban már ez sem elég egy apartman sikeres működtetéséhez, hiszen egyre több helyen várják családbarát környezettel, programokkal - például külön medencével vagy játszóházzal - a gyerekkel érkezőket" - mondta Szigetvári József. A Szallas.hu versenyében idén külön díjazták a családbarát szállásokat is - az elismerést a gyulai Családi Wellness Hotel és a sümegi vár melletti Hotel Kapitány megosztva kapta.

Szigetvári József hozzátette: nem véletlen, hogy egyre több kistelepülés büszkélkedhet kiemelkedő színvonalú vagy népszerűségű szálláshelyekkel. „Ma már a szállásfoglalók 80 százaléka interneten tájékozódik, ahol a komolyabb portálokon térképes kereső is rendelkezésre áll, így az árak mellett a környékbeli látványosságok és programlehetőségek is egyszerűen áttekinthetők" - magyarázta a Szallas.hu vezetője. A vendégértékelések jelentősége is töretlenül nő, csak az idei évben közel 90 ezret adtak le a portál felhasználói.

„A Szallas.hu magyar tulajdonú, magyaroknak szóló portál, de ma már nem csak a hazai szálláshelyek találhatók meg a kínálatban - évek óta igyekszünk a honfitársaink körében legkedveltebb külföldi nyaralóhelyek foglalását is leegyszerűsíteni" - mondta Szigetvári József. A Szallas.hu ezért az idei évben már a külföldi szálláshelyeket is megversenyeztette: a hotelek közül a székelyföldi Szovátán található Hotel Szeifert, míg az apartmanoknál a horvátországi Crikvenica településen a 3 Palme Apartmani bizonyult a legjobbnak.

Az Év Szállása verseny díjazottjai 2014-ben
Fődíjak:
Az Év Szállása: Bambara Hotel Felsőtárkány
Az Év Feltörekvő Turisztikai Települése: Abádszalók
Az Év Turisztikai Települése: Csesznek
Foreign hotel of the year: Hotel Szeifert Sovata
Foreign apartment of the year: 3 Palme Apartmani Crikvenica

Különdíjak:
Szavazatok száma alapján:
Az Év Romantikus Szálláshelye: Kastélyhotel Sasvár Resort Parádsasvár
Az Év Családbarát Szálláshelye: Családi Wellness Hotel Gyula, Hotel Kapitány Sümeg (megosztott díj)
Szakmai szempontok alapján:
Az Év Innovatív Szálláshelye: Butik Design Rooms Abádszalók

Népszerűségi díjak (szavazatok száma alapján):
4-5 csillagos hotelek
1. helyezett: Elizabeth Hotel Gyula
2. helyezett: Kék Duna Wellness Hotel Ráckeve
3. helyezett: Hotel Kapitány Sümeg

1-3 csillagos hotelek
1. helyezett: Club Dobogómajor Hévíz
2. helyezett: Piramis Hotel Gárdony
3. helyezett: Hotel Lidó Siófok

Panziók              
1. helyezett: Royal Panzió Cserkeszőlő
2. helyezett: Pelso Panzió Balatonmáriafürdő
3. helyezett: Bélkő Panzió Bélapátfalva

Apartman, Vendégház, Hostel Diákszálló
1 helyezett: Erzsébet Vendégház Csesznek
2. helyezett: Deluxe Apartman Nyíregyháza
3. helyezett: Thermál Motel Kiskunmajsa

Minőségi díjak (vendégértékelések alapján):
4-5 csillagos hotelek
1. helyezett: Bambara Hotel Felsőtárkány
2. helyezett: Hotel Cascade Resort Spa & Conference Demjén
3. helyezett: Hunguest Hotel Palota Lillafüred 

1-3 csillagos hotelek
1. helyezett: Hotel Honti Visegrád
2. helyezett: Belenus Thermalhotel Superior Zalakaros
3. helyezett: Erzsébet Park Hotel Parádfürdő

Panziók              
1. helyezett: Villa Harmónia Visegrád
2. helyezett: Villa Citadella Wellness Panzió Eger
3. helyezett: Korona Panzió Debrecen

Apartman, Vendégház, Hostel Diákszálló
1. helyezett: Kapri Vendégház Badacsony
2. helyezett: Gellény Szálló Apartman Gyula
3. helyezett: Mediterrán Vendégház Kecskemét

Szakmai díjak (szakmai zsűri döntése alapján):
4-5 csillagos hotelek: Hotel Residence Ózon Mátraháza
1-3 csillagos hotelek: Káli Art Inn Hotel Köveskál 
Panziók: Tornácos Panzió és Étterem Hegykő
Apartman, Vendégház, Hostel Diákszálló: Kuruc Vendégház Tivadar

www.szallas.hu/evszallasa/

2014. november 27., csütörtök

A Nagy Háború
.
 
Bocskay Vince: Pax Trianonae (2014) 68×120×32,5 cm; fa, acél
1914 — 2014


A Nagy Háború címmel emlékező kiállítás nyílik a Pesti Vigadóban. A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti, Iparművészeti és Tervezőművészeti, valamint Képzőművészeti Tagozata által rendezett tárlat kortárs alkotóművészek szemével láttatja az első világháború tragikumát. A kiállítás 2014. december 4-től 2015. január 18-ig látogatható.

A kiállítás fővédnöke dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter.

„Azt szokták mondani, hogy akik emlékeznek, egy irányba tekintenek. A Nagy Háború centenáriumán Európa nemzetei emlékeznek: megpróbálják felidézni és megérteni mindazt, amin közösen átmentünk. Emlékeznek a művészek is, akik egy új nemzedék nevében fogalmazzák újra mindazt, amit a Nagy Háború jelentett és jelent. Ez a mostani találkozásunk az előttünk járókkal az ő munkájuk nyomán jött létre, s miközben segítenek emlékezni, egy irányba fordítják a tekintetünket. Köszönet érte!
Nekünk, magyaroknak az elhallgatás és a hazugság évtizedei után, az érdektelenség és a feledés évtizedei után újra fel kell fedeznünk, közgondolkodásunk részévé kell tennünk mindazt, ami akkor történt: a lehetetlen körülmények közötti helytállást, a meghozott áldozatot, a gyász és a veszteség éjfekete napjait, a testi-lelki nyomorúság addig sohasem tapasztalt köreit, nagyszüleink és dédszüleink rettenetes, mégis emberséggel elhordozott sorsát."
(Részlet dr. Hende Csaba a kiállítás katalógusa számára írott köszöntőjéből.)
          Professor emeritus Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke kiállítási ajánlása:

„Az emlékek megidézése az emberiség lelkének egyik legfontosabb ünnepi tápláléka. Minden élőlények közül ugyanis az egyetlenek vagyunk, akik számára a múlt nemcsak az egyik előfeltétele a jelennek, hanem az áhított jövő belső kondícióit is meghatározza. S ha ez így van, akkor szinte bizonyosan a művészet az az út, amelyen megjárhatjuk az elődök csillagösvényeit. A kollektív emlékezet ezen felül még azzal a csodálatos tulajdonsággal is bír, hogy benne családok, tájak, népek, nemzetek együtt is megsirathatják áldozataikat, kudarcaikat, megalázottságuk tragédiáit, hogy azután fejüket is együtt emelhessék fel a történelem napsütéses korszakaiban.

A kép, a szobor, a fotó, az emlékirat, a színmű, a rekviem így együtt lesznek az emlékezés megrendült tekintetének könnyei és a nemzet feltámadása biztos hitének hírnökei. Bennük rétegeződnek egymásra száz és száz esztendők, hirdetve, hogy túléltük a veszteséget és a gyászt.
A kiállításon látható művek pedig legyenek pecsétek azon a szerződésen, amit a művészek együtt kötöttek a halhatatlansággal, amikor gondolataikat és eszközeiket az újrateremtés szolgálatába állítottak."

A kiállítás gondolata Prutkay Péter képzőművésztől, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjától származik – olvasható P. Szabó Ernő művészettörténész, a kiállítás egyik kurátora megnyitóra szánt A Nagy Háború című írásában. A kurátortárs Prutkay Péter elképzelése volt az is, hogy a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának tagjain kívül a kiállításra meghívást kapjanak a Film- és Fotóművészeti és az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat azon tagjai is, valamint néhány olyan más alkotó is, akiknek érvényes mondandójuk van a témával kapcsolatban.
„A centenárium alkalmat kínál néhány olyan mű bemutatására is, amelyek ugyan korábban születtek meg, de a tematikus tárlat összefüggésrendszerébe helyezve mintegy a művek párbeszédének katalizátoraként működhetnek – írja P. Szabó Ernő –, ilyen mű például Deim Pál Minden értelmetlenül meghalt ember emlékére című plasztikája, amelynek alternatív címe is van: A hazáért meghalt hősök és áldozatok emlékére. Róluk van szó ezen a kiállításon. Azokról, akiknek emlékművét, ahogyan Balla András fotósorozata mutatja, lassan-lassan benőtte a borostyán, béke helyett semmivé oszlatva az emlékezést. Róluk, az „égbe menő huszárokról", akik Csáji Attila nyomatán éppen olyan lelkesen vonultak a csatatér felé, mint a világháború elején a legtöbb hadviselő fél harcosai, s akik Maradék hősökként tértek vissza (Elekes Károly), legyengülve, bizonytalan léptekkel, összefogódzva keresve a nem létező utakat (Filep Sándor: Vak vezet világtalant). A katona történetét idézi meg Véssey Gábor expresszív sorozata, a névtelen harcos auráját határolja körül az immár üres hadikórházi ágy fölött-körül Barabás Márton installációja. Különös átalakulási folyamatot figyelhetünk meg Szabó Tamás Zászlófejeitől Gaál József Holtvilág I–IV-ének roncsolt arcaiig, Schrammel Imre lövéssel szétfröccsentett formáiig, a lövészárokban fekvő halottakig (Hauser Beáta), az enyészetnek átadott testekig (Kovács Péter, Kusztos Endre, Sáros András Miklós, Vargha Mihály). Jakobovits Miklós, M. Novák András, Megyer Márta, Kéri Bálint Bence, Szunyoghy András alkotásain egyenruhadarab, átlőtt sisak, fedezékben hagyott lőszeresláda emlékeztet azokra, akik egy-egy gyilkos roham előtt viselték, használták őket.
Megjelennek a front mögötti világ, a hátország képei (Ősz Ilona, Somogyi Győző) az elpusztult város (Aknay János), amelynek romjai Jovián György számára a Conditio humana megfogalmazására ad alkalmat. Vae victis, mondja Vinczeffy László, jaj a legyőzöttnek!...
A romlás e képeiből építi vízióját magáról a pusztulásnak a természetrajzáról Földi Péter, Hager Ritta, Kárpáti Tamás és Stössel Nánda), s a meg nem született emlékművek helyett e romlás minden áldozata előtt tiszteleg szubjektív, egyszemélyes emlékművével Ilyés István, Jakobovits Márta, Kókay Krisztina, Kő Pál, Olasz Ferenc és Polgár Csaba."

Forrás: Magyar Művészeti Akadémia

2014. november 26., szerda

2014. november 29. – december 1. - Advent Óbudán
.

 Két új helyszín, változatos fellépőkkel és Joulupukkival, a finn Mikulással. A Kaláka együttessel kezd, és velük is zárul Óbudán az a programsorozat, amely advent idején felnőtteknek és gyerekeknek is folyamatos és változatos szórakoztatást nyújt majd sok meglepetéssel és az eddigi évekhez képest két új helyszínnel.

Bizonyára idén is sokakat vonz majd a Fő térre a múlt és a jelen értékeinek egyaránt otthont adó műsorfolyam. Jólesik majd a hétköznapok rohanó tempóját elfeledni és ráérősen körbejárni az ünnepi díszben pompázó teret, ahol összefuthatunk a barátokkal, ismerősökkel, és lélekben töltekezve várhatjuk a legszebb ünnepet. A hatalmas fenyőn varázslatos díszek pompáznak majd, forralt bor és mézeskalács illata keveredik a levegőben a fenyő illatával, és a szikrázó fényáradat ezúttal is már messziről vonzza majd az embereket.
A hétvégéken változatos programok várnak azokra, akik kilátogatnak a Fő térre, hogy ebben a meghitt hangulatban öltöztessék ünneplőbe a lelküket karácsonyra. Elismert művészek, rangos fellépők sora ad koncertet kicsiknek és felnőtteknek egyaránt.
Minden bizonnyal idén is népszerűek lesznek az ingyenes korcsolyapályák a Fő téren és a Csobánka téren, melyek november 29-től február 1-ig, minden nap este 20.00 óráig tartanak nyitva. A jó minőségű jég mellett az is csábító, hogy helyben van és korcsolyát is kölcsönözhetnek a siklani vágyók.
Az idei év több újdonságot is tartogat a közönség számára.
Már péntekenként is benépesül a Fő tér és a két új helyszín - Békásmegyer és Kaszásdűlő is. Emellett természetesen az Óbudai Kulturális Központ valamennyi háza, így az Esernyős - Óbudai Kulturális és Információs Pont is kínál ünnepi programot advent idején.
A Fő téren november 29-én a Kalákával kezdődik a programsorozat és december 21-én ők adják a záró koncertet is, mintegy keretbe foglalva a műsorokat. Természetesen vasárnap esténként, amikor neves vendégek - Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Óbuda országgyűlési képviselője, Csukás István író, a kerület díszpolgára, Varró Dániel költő és Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere - meggyújtják a gyertyát az adventi koszorún, felhangzik majd a már jól ismert, külön erre az alkalomra íródott dal.
A programok első felében a legkisebbek szórakoztatása a cél, és a meseszínházak mellett a kerület intézményei, civil szervezetei is képviseltetik magukat ünnepi műsorukkal. Délutánonként népszerű kórusok, zenei formációk, előadóművészek lépnek fel, akárcsak a gyertyagyújtással záruló vasárnapi programokon.
Újdonság, hogy a második hétvégétől, már pénteken is műsorral várjuk a látogatókat.
Bús Balázs polgármester úr ünnepélyes megnyitójára november 29-én 17.00 órakor kerül sor. Ezután Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója nyitja meg a „Mennyországban csengetének" adventi fotókiállítást, melyet a korcsolyapálya ünnepélyes avatása követ.
A Kaláka mellett az adventi hétvégéken a Fő tér vendégei lesznek: a Kincső Néptáncegyüttes, az Óbudai Népzenei Iskola tanárainak zenekara, a Makám, a Sebő együttes, a Téka, a Dresch Quartet, a Hungarian Folk Embassy, a Romengo, a Mókus és a Fabula Rasa, a Vodku, a Göncöl Néptáncegyüttes, a Balogh Kálmán Gipsy Band, a Louisiana Double, Ferenczi György és a Rackajam, Bognár Szilvia és az etNoé, valamint a Nyeső Mari Trió is.
December 5-én 17.00 órakor a gyerekek találkozhatnak Joulupukkival, az igazi finn Mikulással is!
Lesz karácsonyfa díszítő verseny, melynek eredményhirdetésére december 13-án, Luca napján 17.00 órakor kerül sor. Hogy a gyerekeknek egy kis időutazásban is legyen részük, kipróbálhatják hogyan mulattak dédnagymamáik, amikor ők voltak kicsik: a muzeális értékű műemlék körhinta egyedülálló élményt nyújt majd az apróságoknak és persze szüleiknek is. Ezen kívül lesz Adventi Mackó Műhely, ahol elkészíthetik a saját karácsonyi mackójukat, és adventi játékok: nemezből készült rénszarvas, guruló szamár és bárány, óriás karácsonyi puzzle és adventi kalendárium.
Hogy ne csak magunknak szépítsük meg az ünnepet, idén a rászoruló gyermekek reggeliztetéséhez gyűjtenek adományokat, hogy a kerületben egyetlen kisgyereknek se kelljen korgó gyomorral iskolába mennie.
A Fő tér kínálatát gazdagítják az Esernyősben zajló programok is, ahol neves előadóművészek, írók-költők lépnek a pódiumra és a gasztronómiában jártas hírességek adnak tippeket a karácsonyi menühöz.
A békásmegyeri Csobánka téren nem csak korcsolyázni lehet, lesz Gospel kórus, Csengettyűkoncert, táncház, tűzszínház, jégangyal faragás, valamint a kerület civil szervezetek képviselői kedvenc meséikkel ajándékozzák meg a gyerekeket.
Kaszásdűlőn a Pethe Ferenc téren Hangszersimogatóval hangolódunk az ünnepre, fenyőfát díszíthetünk, adventi és karácsonyi dalokkal teremtünk meghitt hangulatot. S hogy senki ne fázzon a szabadban, forró teával és forralt borral készülnek minden helyszínen.
A Fő téren a programsorozat ideje alatt folyamatosan nyitva tart az Első Magyar Polgári Konyha, ahol igazi századfordulós hangulat és menüsor várja a vendégeket, s akár haza is vihetik a finomságokat.
Adventi hétvégék idén már 3 helyszínen Óbudán!
www.adventobudan.hu

2014. november 25., kedd

Diótörő-fesztivál és adventi adománygyűjtő kampány November 30-tól
.


November 30-án, advent első vasárnapján 18 órakor, ünnepélyes keretek közt nyílik meg a Diótörő-fesztivál, a Magyar Állami Operaház szabadtéri karácsonyváró programja, amely immár negyedik alkalommal, ismét egybefonódik az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtő kampányával. Az Operaház a hagyományos Diótörő-sorozattal, karácsonyi hangversenyekkel és a jótékonyság jegyében szervezett programokkal készül az ünnepre.


 
Az 1950 óta folyamatosan műsoron lévő büszkeségünk, a Diótörő köré ismét egész fesztivált szervezünk - jelentette be Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. Ez a fesztivál ráadásul évről-évre terebélyesedik, kint az Andrássy úton is mind több helyet foglal el. A mennyiség mellett a tartalom, a minőség, a színvonal is egyre magasabb. A Szfinx teraszon amatőr kórusok lépnek fel minden este, összesen tizenkét énekkar váltja majd egymást. A Kolibri színház pedig - ez évben először - rövid szabadtéri előadással készül: A boldog herceg című mesét december 6-án 11.30-tól láthatják a gyerekek. Ugyancsak aznap, a másik teraszon, délelőtt tíztől délig az öreg Mikulás és Krampusz, manó barátaik és rénszarvasok társaságában várják a kicsinyeket. Az ünnepi forgatagban a forró italokon kívül bort, puncsot, leveseket, süteményeket és kürtőskalácsot is vásárolhatnak a vendégek, akik adventi dekorációs díszekből és a könyvárusító házikó kínálatából is válogathatnak, egészen december 31-ig. Utóbbit a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. fogja működtetni, a könyvek között főleg operai tematikájú kötetekkel, valamint az Opera kiadványaival kedveskedve a vásárlóknak. A különféle vásárlásokból befolyt összeget az Operaház az Ökumenikus Segélyszervezetnek juttatja el. Bár mondhatnánk azt is, hogy ezek csak fillérek egy soha meg nem tölthető kalapban, a karácsonyi jótékonyság egyik feladata az is, hogy mintát adjon a társadalomnak!
A tradíciókhoz híven az Opera munkatársai november 27-re virradóra kosaras darus kocsi segítségével állítják fel, s még az éj leple alatt ki is csinosítják az ország egyik legnagyobb karácsonyfáját az Operaház előtt. A Földalatti lejárójának két-két oldalára kikerülnek a Diótörő Fesztivál emblematikus hírnökei, a különleges hirdetőoszlopok az immár több mint hatvanéves Diótörő balett faragott, festett mesealakjaival: Mária hercegnővel, az Egérkirállyal, a varázslóval és a Spicc babával. Idén első alkalommal, a Je Suis Belle és Bálint Sára tervező jóvoltából a Szfinxek téli öltözéket kapnak. A két szobor így még inkább csábítja közös fotózásra az arra járókat, akik a Diótörő-bábuval és a Dalszínház utcai Szfinx-teraszon felállított hatalmas szánon is fényképezkedhetnek.
Most elárasztjuk a várost Diótörővel - jelezte előre Solymosi Tamás balett-igazgató. Mi már el sem tudjuk képzelni a karácsonyt Diótörő nélkül. Ez a két fogalom egybeolvadt szinte az egész világon. Összesen 19 alkalommal fogjuk játszani, így mindenki megtalálhatja a kedvenc szólistáját, mivel hat szereposztásban lépnek majd színpadra a táncművészek. Karácsonykor, december 24. - 25.- 26-án sztárvendég, világhírű balett csillag érkezik a Diótörő délelőtti matiné-előadásaira. Idén az American Ballet Theatre első magántáncosnője, Polina Szemjonova lép színpadra a Magyar Állami Operaházban. Ezúttal Mária hercegnő jelmezébe bújik és Leblanc Gergely partnereként kápráztatja el a közönséget. A gyermekszerepeket a tradíciókhoz híven a Magyar Táncművészeti Főiskola növendékei táncolják.
A művészek nem csak a színpadon, de az utcai rendezvényeken is kiveszik a részüket a karácsonyi tevékenységekből. Az Andrássy útra kihelyezett házikókban - a szokásokhoz híven - az Opera vezető művészei árusítanak, jelenlétükkel ösztönözve járókelők és az Operaház vendégeinek adakozó kedvét. A forralt bor- és teakimérésben 2014 adventi heteiben Tanykpayeva Aliya és Tyimofejev Dmitrij, Nakamura Shoko és Leblanc Gergely, Pap Adrienn és Liebich Roland, Felméry Lili és Lagunov Jevgenyij, Kozmér Alexandra és Oláh Zoltán, Boros Ildikó és Bakó Máté, valamint Miklósa Erika, Medveczky Ádám, Cser Krisztián, Fekete Attila, Rálik Szilvia, Lukács Gyöngyi és Alexandru Agache, Gál Erika és Szvétek László várja az adományozókat. A művész-résztvevők teljes névsora és árusítási napjaik az Operaház weboldalán olvashatók hamarosan. Ilyenkor a közönségnek arra is van lehetősége, hogy mindenki kiegészíthesse autogram gyűjteményét vagy kérdéseket tegyen fel a kedvenceinek.
A 2014-es adventi időszak másik különleges programja néhány családnak sorsfordító esélyt jelenthet. Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Nők Lapja közös adománygyűjtő akciójába most, a Magyar Állami Operaház is bekapcsolódik. November 30-án 11 órakor jótékonysági előadást tartanak az Erkel Színházban. Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékára várják mindazokat, akik a tartalmas szórakozás mellett a jegyek megvásárlásával szeretnék a lakhatásukat elvesztett családokat támogatni. A 65. születésnapját ünneplő Nők Lapja kezdeményezésére márciusban elindított Sorsfordító esély elnevezésű segélyprogram zárásaként szervezett előadás teljes jegybevételét a lap a Segélyszervezetnek adja át, amely az adományt a jelenleg átmeneti otthonokban élő és az önálló újrakezdésre már felkészített többgyermekes családok otthonteremtésére fordítja. (A segélyakcióról bővebben: 
http://www.segelyszervezet.hu/esely)

Természetesen az Operában is lesz jótékonysági előadás. A Kiskarácsony az Opera művészeinek legszebb és legmeghatóbb kezdeményezése immár ugyancsak hagyomány. A két Kiskarácsony koncertre összesen mintegy 1500 szociálisan hátrányos helyzetű, illetve mozgáskorlátozott gyermek kapott meghívást. A Mexikói úti Mozgásjavító, a Vakok Intézete, a siketek iskolája, gyermekotthonok, valamint egyéb fejlesztő iskolák lakói és diákjai mellett - az integráció jegyében - az intézmény olyan iskolák tanulóinak is küldött meghívót, amelyek gyakori vendégei az Operaháznak. A kis vendégek útravalóul nemcsak a zenés élményeket, hanem ajándékot is vihetnek magukkal. Az operaházi aranyvasárnapi Diótörő-előadás a Gyermekmentő Karácsony programcímet viseli. Immár tizennyolcadik éve zajlik az MKB Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közös programja az Operaházban, ahol az ünnepi hangulatot idéző mese balettre az ország különböző részeiből és a határon túlról ezeregyszáz hátrányos helyzetű gyermeket invitálnak. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 1997 óta összesen 22 ezer gyereket fogadott, 2015-ben pedig első ízben tavasszal is vendégül látja a hátrányos helyzetű gyermekeket. Április 11-én a Leánder és Lenszirom című előadással várják őket az Erkel Színházban.

www.opera.hu


Forrás: Révay András - EuroAstra