2009. október 2., péntek

Az igazság - az iszlám vallásban

Hála Allahnak, aki az igazságra adott parancsot a nyilvánvaló könyvében. Megtiltott minket az igazságtalanságtól, a kegyetlenségtől, és a bántalmazástól, még a hitetlenekkel szemben is. Tanúsítom, hogy nincs más isten Allahon kívül. Ő a Király, az Igazság, és a nyilvánvaló, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és Prófétája, akit könyörületként elküldött a világmindenségnek, és bizonyítékként a világ minden teremtményének. Allah dicsérte és üdvözítette őt, és a háza népét, és a kortársait, akik az ő vallásterve szerint jártak, és az ő útját követték. Dicsérd őket sok dicsérettel.

Ti emberek! Óvakodjatok Allahtól, és tudjátok, hogy Allah az örökérvényű igazságra adott parancsot, és közölte, hogy szereti az igazságos embereket. Korán: (16/90) „Allah parancsol az igazságra, és a jóravalóra”. Korán: (5/42) „Allah szereti a méltányosságot”. Azt mondta a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „a méltányosak, a túlvilágon Allahnál fényből készült szószékeken ülnek, akik az evilágon igazsággal ítélkeznek az emberekkel, és a házuk népével” (közölte Muszlim)

Allah szolgái! Az igazság helye az Iszlámban, hatalmas. A fizetsége Allahnál nagy. Az igazságnak több szintje van. Mindenki legyen igazságos, felelőségétől függően. Az embernek igazságosnak kell lennie azokkal, akikről gondoskodik. Korán: (4/58) „Allah megparancsolja nektek, hogy adjátok vissza, amit rátok bíztak, és ha ítélkeztek az emberek között, akkor igazság szerint ítélkezzetek”. Azt mondta a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Hét csoportot Allah a Maga árnyékában tesz, aznap, amikor nincs más árnyék, csak az Ő árnyéka. Megemlítem közülük a bírót, aki igazság szerint ítélkezett” Korán: (5/49) „Ítélkezz közöttük a szerint, amit Allah leküldött”. Korán: (38/26) „Te Dávid! Mi Kalifának tettünk téged a Földön, tehát Ítélkezz igazsággal az emberek között, és ne kövesd a kedvedet, nehogy félrevezessen téged Allah útjáról” Azt mondta a Próféta (Allah dicsérte és üdvözítette): „Az ítéletnek három fajtája van, kettő a pokolban, és egy a mennyországban van: „egy férfi, aki tudta az igazságot, és igazsággal ítélkezett, ő a mennyországban van. Egy férfi, aki tudta az igazságot, és nem ítélkezett az igazság szerint, ő a pokolban van. Egy férfi, aki nem tudta az igazságot, és tudatlanul ítélkezet, ő a pokolban van””. De ha a bíró szándéka, az igazság, és igyekezett, hogy eltalálja, akkor fizetséget kap, akkor is, ha hibázott, mert nem akarta. Azt mondta a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „Ha a bíró mindent elkövetett az igazság kiderítéséért, és úgy ítélkezett, hogy eltalálta az igazságot, akkor két fizetsége van, és ha mindent elkövetett, az igazság kiderítéséért, és úgy ítélkezett, hogy hibázott, akkor egyetlen egy fizetsége van”
Az apának kell, hogy igazságos legyen a gyermekeivel. Ad valakinek közülük, és a másiknak nem ad semmit, ezt nem szabad, akár fiú legyen, avagy lány. Enne’men Bin Besir (Allahnak kedvezett) az apja elvitte a Prófétához, hogy tanúja legyen, amit adott a fiának, erre azt kérdezte a Próféta (Allah dicsérte és üdvözítette): „mindegyik gyermeked, olyat kapott, mint ez a fiad? Erre azt felelte, hogy nem! Azt mondta a Próféta (Allah dicsérte, és üdvözítette): „kérd vissza, amit adtál. És óvakodjatok Allahtól, és legyetek igazságosak a gyermekeitek között””. Tehát vigyázzanak az apák, hogy adnak valamit az egyik gyermeküknek, de nem adnak a többieknek ugyanolyan értékűt.

A férjnek kell, hogy igazságos legyen a feleségeivel. Korán: (4/19) „jóravalóan bánjatok velük”. Tehát kell, hogy igazságos legyen a feleségeivel, az ellátásban, és mindenben, ami a házaspár jogait megilleti. Korán: (4/129) „Képtelenek lesztek arra, hogy igazságosak legyetek asszonyaitok iránt, bármennyire is törekednétek erre. Ám ne forduljatok el teljesen valamelyik feleségetektől úgy, hogy bizonytalanságban hagyjátok őt” Korán: (4/3) „házasodjatok meg a nektek tetsző nőkkel: kettesével, hármasával, négyesével! De ha attól féltek, hogy nem tudtok igazságot tenni közöttük, akkor vegyetek feleségül csak egyet”. Közölte Abi Hurajrah, hogy azt mondta a Próféta (Allah dicsérte és üdvözítette): „akinek két felesége van és csak az egyikkel foglalkozott, úgy jön az utolsó ítélet napján, hogy az egyik oldala béna, és el van ferdülve”
A muszlim legyen igazságos a mondásban. Korán: (6/152) „És ha kijelentetek valamit, legyetek igaz­ságosak, még ha egy rokonról van is szó!”. Ha mondotok valamit, akkor mondjátok az igazat, még ha keserű is, akár nincs igazatok, és akár van, és akár nincs igaza a hozzátok legközelebb álló embernek, vagy annak, akit a legjobban szerettek. Ahogy mondta magasztos Allah: (5/8) „Ti hívők működjetek Allah parancsa beteljesítéséért, és méltányosan tanúskodjatok” Korán: (4/135) „Ti hívők méltányosan működjetek, és tanúskodjatok Allahért, még ha magatokról, vagy a két szülőről, avagy a rokonokról is lenne szó”. Tehát Allah megparancsolja az igazságot, még ha magatokról, vagy rokonról, vagy idegenről lenne szó. Megparancsolja az igazat mindenkinek, minden időpontban, és minden állapotban. És a muszlimnak kell, hogy igazságos legyen az ellenségével is. Korán: (5/2) „Ne indítson benne­teket egy társaság iránti gyűlöletetek, mivelhogy távoltartottak benneteket a Szent Mecsettől, hogy ellenségeskedjetek!”. Azt jelenti, hogy a gyűlöletetek azokkal szemben, akik távoltartottak titeket, a szent Mecsettől, ne indítson titeket, hogy igazságtalanok legyetek velük szemben, hogy kegyetlenkedtek velük, és bántalmazzátok őket! Ilyenkor is igazsággal ítélkezzetek a szerint, amit Allah megparancsolt nektek, hogy igazságosak legyetek mindenkivel. Korán: (5/8) “ne indítson titeket egy társaság gyűlölete, hogy ne legyetek igazságosak. Legyetek igazságosak, mert az igazság közelebb áll az Allah szerinti óvatossághoz” Azt jelenti, hogy a gyűlöletetek bárkivel szemben, ne indítson titeket, hogy igazságtalanok legyetek velük szemben. Igazságosak legyetek mindenkivel. Mert az igazsággal állnak az egek, és a Föld. Az igazsággal megtisztulnak a javak. Az igazság elhozza a biztonságot a lelkekre, a vagyonra, és az emberek jó hírére. Allah megparancsolta az igazságot a büntetsben. Olyan büntetést kell szabni a bűnösnek, mint amennyit megérdemel, se többet, se kevesebbet. Korán: (42/40) „egy rossztett fizetsége egy hozzá hasonló rossztett”. Korán: (16/126) „Ha büntettek, akkor olyan büntetést szabjatok, amilyen bűnt elszenvedtetek”. Korán: (22/60) „Ha valaki megtorlásból büntet valakit, olyat, amilyen bűnt elszenvedett, aztán a másik visszavág, akkor Allah mindenképen győzelmet biztosít annak, aki a bűnt elszenvedte. Allah megbocsátó, és könyörületes” Korán: (2/194) „Ha valaki bántalmaz titeket, bántalmazzátok olyan mértékben, amennyire bántalmazott titeket”
Ha két csoport harcol egymás ellen, akkor békítsétek őket az igazsággal. Korán: (49/9) „Ha két csoport a muszlimok között harcba merült, békítsétek ki egymással, és ha ennek ellenére az egyik csoport továbbra is a másik romlására tör, akkor harcoljatok, az ellen, amelyik romlásra tör, amíg csak vissza nem tér Allah parancsára, ha azonban visszatér, akkor békítsétek ki egymással, az igazsággal, és a méltányossággal. Allah szereti a méltányosan cselekvő embereket” Allah magasztaltassék megparancsolja a hívőknek, hogy békét teremtsenek azok között, akik egymás közt harcolnak. És ha valamelyikük nem akarja a békét, akkor az, romlásra törekszik. És a hívők összességében kell, hogy harcoljanak, azok ellen, akik romlásra törnek, azért, hogy visszahozzák őket, hogy elfogadják Allah parancsát. És amikor visszatérnek, akkor a hívők kezdenek békét teremteni. Olyan békét, amelyik az igazságon alapul, és amelyikkel mindegyik megkapja a jogát. Így visszatér a biztonság, a nyugalom, és a szeretet a hívők közé, a vallási testvériség szerint.
Ti emberek! A vallásunk, olyan vallás, amelyiknek az igazságon alapulnak az ítéletei, és a törvényei. Korán: (6/115) „és beteljesedett az Urad szava az igazmondással és az igazsággal”. Tehát Allah igazmondó a hírében, igazságos az ítéletével. Nem teszi szabályszerűvé az igazságtalanságot, a kegyetlenséget, és a bántalmazást. Allah mindig az igazsággal van bárhol is van az igazság. Megparancsolja, hogy tartsuk meg a megállapodásunkat, még a hitetlenekkel szemben is. Korán: (8/58) „Ha valamely nép árulásától tartasz, akkor mond le rögtön a megállapodást ugyanúgy, mint ők! Allah nem szereti az árulókat” Ha attól félsz, hogy megszegik a megállapodást, ami közöttetek van, akkor mond vissza a megállapodást, és közöld velük azt. Így tudják, hogy a megállapodás megszűnt és nincsenek becsapva. Olyan vallás, mint ez az igaz vallás, amelyik érvényes minden korra, és minden helyre. Korán: (12/40) „Ez, az értékes vallás, de az emberek többsége nem tudja” ezért, aki megismeri ezt a vallást, és élt a hatalma alatt a hitetlenek között, beismeri az Iszlám igazságát, a tökéletességét, és hitelességét. Van közülük, aki átvette a vallást, és van, aki továbbra tartotta a hitetlenségét makacsságból, és felfuvalkodásból. Korán: (2/109) „miután már nyilvánvaló volt nekik az igazság”.


Forrás: www.egyistenhit.net

Nincsenek megjegyzések: