2015. december 15., kedd

Méliusz Juhász Péter

Méliusz Juhász Péter református püspök, egyháztudós, író, botanikus, a magyarországi reformáció legeredetibb és legnagyobb, legszélesebb hatású vezéregyénisége.

Az 1530-as évek közepén született a dunántúli Horhiban. Wittenbergben járt egyetemre. 1558-tól protestáns lelkész Debrecenben, ahol hamarosan a kálvinista tanok hirdetője lett. 1561-től a debreceni egyházvidék, 1562-től haláláig, 1572. december 15-ig a Tiszántúli Református egyházkerület püspöke. Ő szervezte meg a magyarországi református egyházat, nagyarányú irodalmi tevékenységet fejtett ki, számos hitvitában vett részt.

Megszerkesztette - másokkal együtt - az első magyar nyelvű, református szellemű (helvét) hitvallást. Programszerű prédikációi a kor hitvitázó irodalmának meghatározó művei, bennük próbálta megerősíteni a kálvinizmus helyzetét mind a lutheránusokkal, mind az unitáriusokkal szemben. Gyülekezetépítő célokat szolgált az első magyar református imakönyv és énekeskönyv közzététele, valmint Kálvin kátéjának lefordítása. Később maga is írt katekizmust és megfogalmazta az első magyar református ágendát. Kísérletet tett a teljes Biblia lefordítására, néhány ószövetségi könyv és az Újszövetség meg is jelent, ám az utóbbi példányai azóta elkallódtak. Megalkotta az első magyar nyelvű tudományos igényű orvos-botanikai művet, a Herbariumot; ez a gyógynövényekről szóló munka halála után látott napvilágot. Ebben közölte az első adatokat Magyarország, közelebbről Debrecen környéke növényvilágáról.

Fontos szerepet játszott a magyar nyelvű könyvkultúra kibontakozásában és megszilárdulásában. 1561-ben befogadta Debrecenbe a jeles vándornyomdászt, Huszár Gált, akinek itt hagyott felszereléséből állandósult a mindmáig létező városi (ma: Alföldi) nyomda. Az első itteni kiadvány éppen az ő prédikációs kötete volt. E műhely az évszázadok folyamán a magyar művelődés kiemelkedő központja volt: a magyar irodalom és tudományosság számos kiváló alkotása került ki innen, rengeteg tankönyvet és egyházi művet nyomtattak. Valószínű, hogy Méliusz Juhász Péter, mint a református egyház itteni feje, közreműködött a Református Kollégium könyvtárának létrejöttében is.

Méliusz Juhász Péter rövid ideig élt, ám tevékenysége mindmáig tartó hatást gyakorolt Debrecen és tágabb környéke közgondolkodására, mentalitására, szellemiségére; az általa képviselt értékrendszernek jó néhány eleme jellemző része a város kulturális életének.


Forrás: Méliusz Juhász Péter Könyvtár


Nincsenek megjegyzések: