2014. április 27., vasárnap

II. János Pál pápa imáiból
Új Ég és Új Föld

II. János Pál papi imája a 2000. év nagy jubileumára


Légy áldott, ó, Atyánk, ki mérhetetlen szeretetedben egyszülött fiadat ajándékozta nekünk. Ő megtestesült a Szentlélektől a Szűzanya legtisztább
méhében és mintegy kétezer éve megszületett Betlehemben. Útitársunk lett, s új értelmet

adott a történelemnek, közös utunknak az Új Ég és Új Föld felé, melyet szorongás és szenvedés, hűség és szeretet kísér. Ennek végén Te, a halált legyőzve, minden leszel mindenben.

Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Háromság, egyedüli és legfőbb Isten!

Kegyelmedből, ó, Atyánk, a jubileumi Szentév legyen a teljes megtérés és a hozzád való örömteli visszaérkezés éve, legyen az emberek közti megbékélés és a nemzetek között újra megtalált harmónia ideje. Olyan idő, melyben a lándzsát sarlóvá olvasztják, a fegyverek zörgését pedig a béke dala váltja fel. Add meg, ó, Atyánk, hogy a jubileumi Szentévet a Lélek harangjára figyelmesen, Krisztus követésében hűségesen, az Ige hallgatásában szorgosan, a szentségek vételében buzgón élhessük meg.

Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Háromság, egyedüli és legfőbb Isten!

Tartsd meg, ó, Atyánk, a Lélek erejében egyházad, mely az új evangelizáción fáradozik. Vezesd lépteinket a világ útjain, hogy életünkkel hirdessük Krisztust. Irányítsd földi zarándoklatunkat az örök világosság Városába. Jézus tanítványai ismét szeretettel forduljanak a szegények és elnyomottak felé, legyenek szolidárisak a szükséget szenvedőkkel, készek az irgalmasság cselekedeteire, s bocsássanak meg a testvéreknek, hogy maguk is elnyerjék bocsánatod.

Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Háromság, egyedüli és legfőbb Isten!

Tisztítsd meg, Atyánk, Fiad tanítványainak emlékezetét, és add, hogy elismerjék bűneiket. Add, hogy egyek legyenek, s hogy a világ higgyen. A nagy vallások követői folytassák a párbeszédet, és minden ember örvendezzék azon, hogy gyermekeid vagyunk. Mária, a nemzetek Anyja könyörgő hangjára egyesüljön az apostolok és keresztény vértanúk kórusa, minden egyes népnek és minden idők igaz embereinek imája, hogy a Szentév mindenki számára, és az egyház számára is a megújult reménység és a Lélekben való ujjongás éve lehessen.

Dicséret és dicsőség Néked, Legszentebb Háromság, egyedüli és legfőbb Isten!

Néked, Mindenható Atyánk, a világmindenség és az emberiség Teremtője, az idők és a történelem Ura, az Élő Krisztus által, az egész világot megszentelő Lélekben legyen dicséret, tisztelet és dicsőség, ma és mindörökké. Ámen.


II. János Pál pápa imája az Atya évére

Istenünk, mennynek és földnek Teremtője,
Jézus Atyja és a mi Atyánk!

Áldott légy Urunk,
Atyánk, ki a mennyekben vagy,
mert végtelen jóságodban
lehajoltál emberi nyomorúságunkra
és nekünk adtad Fiadat, Jézust, aki asszonytól született,
aki üdvözítőnk és barátunk, testvérünk és megváltónk.

Hála Neked, jóságos Atyánk,
a jubileumi év nagy ajándékáért:
add, hogy az a kegyelmek éve legyen,
nagy hazatérésünk éve az atyai házba,
ahová visszavárod tévelygő gyermekeidet,
hogy szeretettel eltelve megbocsátón átölelj
és menyegzői öltözetben
asztalhoz ültess minket.

Atyánk, szüntelen dicsérünk Téged!

Könyörület Atyja,
a Szentévbenvirágozzék fel szeretetünk Irántad és felebarátaink iránt:
Krisztus tanítványai azon fáradozzanak,
hogy igazságosság és béke legyen,
hogy a szegényeknek hirdessék az Örömhírt;
Anyánk, az Egyház pedig forduljon
megkülönböztetett szeretettel
a kicsinyek és a kitaszítottak felé.

Atyánk, szüntelen dicsérünk Téged!

Igazság Atyja,
a nagy Jubileum legyen kedvező alkalom,
hogy a katolikus hívek újra felfedezzék azt az örömet,
amit csak igéd hallgatása nyújthat
és az akaratodra való ráhagyatkozás.
Tapasztalják meg a testvéri közösség értékét,
amikor megtörik a kenyeret,
a lelki énekekkel, himnuszokkal dicsérnek Téged.

Atyánk, szüntelen dicsérünk Téged!

Irgalomban gazdag Atyánk,
a Szent Jubileum legyen a megnyílás,
a párbeszéd és a találkozás ideje,
mind a keresztények között,
mint pedig a különféle vallások követői között:
mérhetetlen szeretetedben
áraszd ki bőkezűen irgalmadat mindenkire.

Atyánk, szüntelen dicsérünk Téged!

Istenünk, mindenható Atyánk,
add, hogy minden gyermeked megtapasztalja,
hogy a Hozzád, végső célunkhoz vezető úton,
van jóságos társunk: a Szent Szűz,
a tiszta szeretet képmása,
akit Krisztus és az Egyház anyjául választottál.

Atyánk, szüntelen dicsérünk Téged!

Neked, élet Atyja,
kezdet nélküli kezdet,
legteljesebb jóság és örök világosság,
a Fiúval és a Szentlélekkel,
legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála,
mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Virtuális Plébánia

Nincsenek megjegyzések: