2010. május 24., hétfő

A mormon vallás


Jellegzetes újkori amerikai vallás. Új, de a bibliai kinyilatkoztatást akarja túlszárnyalni, hívei "Jézus Krisztus szentjeinek" mondják magukat. Vall
ás,üzlet és bluff elválaszthatatlanul össze van keverve benne. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy minden híve ingyenes szolgálatra kötelezett pap ne legyen benne és ne menjen évekre évekre hittérítőnek idegen földre. Többnejűsége arculcsapása a keresztény erkölcsnek, ezzel szemben azonban nem ismerik a prostitúciót s híveiről az az általános vélemény, hogy szorgos, mértékletes élő, egymást testvériesen segítő, jobbára jómódú emberek.


Joseph Smith.


Alapítója Joseph Smith született 1805. december 23-án Sharonban (Vermont állam). Atyja házaló volt, aki jövendőt mondott, planétát árult, néha aranyat ásott, majd farmer lett. Anyja eszesebb,de hiszékeny és babonás nő. Tíz gyerekük jobbára csavargott, taníttatásukkal nem törődtek. József nevű fiuk a negyedik, aki semmivel sem különb a testvéreinél. Ő is lopja a napot, meséket hallgat, írni, olvasni alig tud. Babonás s e babonákat az emberek hiszékenységének kihasználására és pénzcsinálásra felhasználó családi környezetben fejlődött prófétává. Álmokat látott, víziói voltak, angyalok jelentek meg neki. Tizennyolc éves korában
jobb jövendőmondó volt ,mint atyja, akitől abban is eltért, hogy nem varázsvesszővővel, hanem csodakővel "(peep stone", "gazing crystal"). Víziói 15 éves korától vannak.
Angyali jelentéseiben egy Moroni nevű angyal tudomására hozza, fogy Manchester közelében valamely nagy szikla alatt aranylapok vannak elrejtve, amelyek a ó- és újszövetséget egészítik ki. Siet felkeresni a kincset, azonban az angyal elzavarja, mert önző szándékkal akarta a kincset birtokába venni.

Négy év múltan, 1827 szeptember 22-én -- miután miután közben szent életet élt -- szabad volt a kincset kiemelnie. A A kincset kiemelnie. A kincs egy ládában volt
elhelyezve s a következő darabokból állott: egy öreg mellvértből, egy kardból (Lábán kardja), két átlátszó kristályból. amelyek ezüstbe voltak foglalva, s pápaszemnek voltak használhatók: Ez volt az Urim és Thumnimnak nevezett két kő, a" próféta papaszeme", amely a láda legértékesebb tartalmának, a feliratos aranylapokon levő, "új egyiptomi írásnak"-nak az elolvasásához volt nélkülözhetetlenül szükséges. Az aranylemezek könyvszerűe
n össze voltak fűzve.

A megtalált kinyilatkoztatás megfejtőre és kiadóra várt. Az aranytáblák szövegét Smith fordította le, még pedig úgy, hogy a táblákat senkinek meg nem mutatta. A fordítóhelyiséget egy függöny választotta kétfelé. A függöny mögött ült Smith, szemén a próféta-pápaszemmel s onnan diktálta a fordítást munkatársának, Cowdery Olivérnek. Ez eredetileg kovácslegény volt, majd tanítónak csapott fel s mint tudós férfiú Smithnek jobbkeze lett.
Mikor a fordítást befejezték, mennyei küldöttek felavatták Smith Józsefet és Cowdery Olivért. Ároni papokká Keresztelő János kente fel, Melchizedek papokká pedig Péter, Jakab és János apostolok avatták őket. Erre a mennyei avatásra azért volt szükség, mert a földön senki sem volt, aki a szentlelket közölhette volna velük.

A fordítást 1830-ban ötezer példányban nyomatták ki. A költséget Harris Márton nevű farmer adta a vállalathoz, aki tönkre is ment rajta, oly lassan fogyott a könyv.


Mormon könyve


Ez a könyv a mormon vallás bibliája. Megjelenésekor Arany bibliának nevezték, ma Mormon könyvének hívják. Smith előadása szerint könyv Mózestől származik s az ő kinyilatkoztatásait tartalmazza. Mormonnak azért hívják, mert more mon=jobb, amivel nyilvánvalóan azt akarja mondani, hogy jobb a bibliánál. Ez a jobb nem csak azt foglalja magában, hogy ott kőre írott tízparancsolatot kapott Mózes, itt pedig aranytáblák tömege tartalmazza a kinyilatkoztatásokat, hanem azt is, ez az évszázadokon át rejtve maradt kinyilatkoztatás értékesebb minden addig ismertnél. Valójában Smith arany bibliájának az alapja Spaulding Salamon vagy Dawison M. 1812-ben készült regénye, amely "A talált kézirat" címen azt a fantasztikus mesét tálalta fel, hogy az indiánok Izráel elenyészett törzsének utódai. Az ezt tartalmazó kézirat egy indián sírban van elásva, ahonnan napfényre kerül. "Ez a talált kézirat" Smith József idejében ugyan még nem jelent volt meg, de Smithnek Sidney Rigdon révén, aki a mű nyomdába kerültekor Pittsburgban nyomdász, 1929 óta pedig Smith barátja és szorgalmas munkatársa volt, tudomása lehetett róla.

Mormon könyve fele akkora, mint a biblia. Stílusában a bibliai stílust utánozza, anyagának nyolcadrésze a bibliából való. Az átvett közt van egy csomó Jesaja-hely, a hegyi beszéd és idézetek Pál leveleiből. A könyv 15 könyvre van felosztva. E könyvek írói Nephi, Jakob, Enos, Jarom, Omni, Mosiah, Zeniff, Alma, Helaman, Nephi, Mormon, Ether és Moroni.


Ezek a könyvek azt mondják el, hogy Amerikát a régi időkben két népfaj lakta. Az egyik Jaredtől származott és a bábeli zűrzavar után került Amerikába. A másik Krisztus születése előtt hatszáz esztendővel került ki. Ezek József leszármazottai közé tartozó izraeliták voltak, akik a jareditákat hamarosan mindenütt háttérbe szorították. A Jeruzsálemből
eredetileg kivándorolt Lethi négy fia közül isten Nephit tette meg vezetőül. A három testvér fellázadt, mire isten büntetésül sötét bőrűekké (indiánokká) tette őket. A nephiták a Kr. u. 4. században egy ütközetben elpusztultak, a megmenekültek utódai köztük Mormon és fia, Moroni, is kihaltak.

Feltámadása után Krisztus megjelent Amerikában is, prédikálta az evangéliumot és egy egyházat is alapított, azonban ez a nyugati egyház teljesen elpusztult híveinek bűnei miatt. Utolsó prófétája megírta történetét és jövendöléseit s azokat elásta a földbe. Ezek az írások a világ végén előkerülnek s a bibliával egyesítve isten gondolatának a beteljesülését fogják szolgálni. A könyv állítólagos szerzője tehát Mormon, ki feljegyzéseit Kr. u. 420 körül készítette s rejtette el Cumora hegyén, Manchester mellett.

Smith első gyülekezete 1830 április 6-án alakult meg Fayetteben (New
York állam). Az első gyülekezet tagjai Smith, az édesatyja, két testvére, Knight József és Cowdery. Számuk azonban hamar gyarapodott. Június 1-én már harmincan, majd hetvenen voltak. Nemsokára több helyen gyülekezetek alakultak, Ohio államban, Kirtlandban 1831 áprilisában 2000 lélekből álló gyülekezet szervezkedett. Smith itt vetette meg először a lábát. Lapot alapított, vállalkozásokba kezdett, spekulációkba bocsátkozott s kiépítette egyházának szervezetét. A "Zion"-nak nevezett egyház legfőbb hatósága a háromtagú "elnökség" (1833). Két évvel később megszervezi a "12 apostol testületét". 1837-ben 140 apostolt és hittérítőt küld ki, hogy híveket toborozzanak. A térítésnek sikere volt. 1840-ben Angliában 4000 a mormon vallás híveinek száma, tizenegy évvel később 30.000.


Forrás: Szimonidesz Lajos: A világ vallásai (675-677. oldal) Háttér Kiadó Budapest (Dante Kiadás Budapest, 1928

Nincsenek megjegyzések: