2009. november 23., hétfő

Az etruszkok eredete
BevezetésAz etruszk civilizáció ma is rejtély, minthogy kevés róla az információnk. Az egykori etruszk irodalom alkotásai régen elpusztultak,így a gyakran tudatlan és előítéleteket táplá
ló görög- római szerzők megállapításaira,valamint a régészet bizonytalan támpontjaira vagyunk utalva.A régészeti leletek java a nagy etruszk városok falain kívül fekvő, gondosan kiépített temetőkből származik.Az előkelő családok sírjainak gazdag berendezése sokoldalú képet nyújt a felső osztályok életmódjáról.Az etruszk társadalom a függőségi viszonyba kényszerített paraszti rétegek munkáján alapult, róluk viszont szinte semmit sem tudunk; ugyancsak kevésbé ismerjük a városi települések jellegét,minthogy ezeket eddig még módszeresen nem vizsgálták. Tehát Róma felemelkedése előtt már volt egy itáliai nép, amely történelemformáló szerepet vívott ki a Földközi-tenger középső medencéjében. Ez a körülmény már önmagában is magyarázná azt a különös érdeklődést, amely e nép története felé irányul egészen az ókortól kezdve.A kérdés már az ókorban vitákat idézett elő,amelyek nem zárultak le napjainkban sem. Ha mindehhez hozzávesszük azt is, hogy mai napig nem tekinthető eldöntöttnek az etruszkok vallásával, nyelvével és társadalmi-politikai szervezetével kapcsolatos problémák.

Az etruszkok eredetének kérdése

Az etruszk kérdés megalapítója a halikarnassosi Dionysios, egy Augustus kori görög történetíró, aki Római régiségek c. Műve első könyvének öt fejezetét(26-30.) szenteli a tárgy vizsgálatának, megcáfolva azokat az elméleteket, amelyek az etruszkokat a pelaszgokkal vagy a lydekkel azonosították, és azt a feltevést fogadva el, hogy „nem kívülről jött, hanem "őslakó” népről van szó.
Ha az etruszk kultúrát kizárólag csak a tárgyi emlékek alapján tanulmányozzuk, akkor fejlődése látszólag természetesen bontakozott ki a megelőző villanovai korszakból. Az etruszk terjeszkedés elsősorban azokra a vidékekre terjedt ki, ahol korábban a Villanova-kultúra központjai voltak-például: Veii, Tarquinia, Cerveteri, Vulci-és az i.e. 700 körüli időszak korai etruszk kultúrájának számos sajátos vonása a villanovai kultúra utolsó korszakát is jellemzi. Mindezek mellett az etruszk kultúra erős keleti jelleget mutat,ami azonban a korszakban nem túl meglepő hiszen az egész Földközi-tenger térségére ez a jellemző.Itáliában sem az etruszk volt az egyetlen olyan nép, amelynek művészeti stílusa keleti hatást tükröz. A tények ismeretében jó néhány kutató érvel amellett, hogy az etruszk kultúrát nem idegen földről hozták be, következésképpen az etruszkok Itáliában autochoton kultúrát képviselnek. Újabban ez a nézet már veszített népszerűségéből, de még mindig jelentős tábora van elsősorban a nyelvészek körében, de egyes régészek is elfogadják ezt a nézetet. A legújabb korban az ókorban kifejtett két teória mellet megjelent egy harmadik is: az ún. északi eredet teóriája. Ez lényegében azokra változásokra támaszkodik, amelyek az indoeurópaik bevándorlása következtében Toscana területén az Appennini-kultúrában keletkeztek, és az ettől elütő Villanova-kultúrát létrehozták. E teória alapítói szerint az Itáliába benyomuló népek között ott voltak az etruszkok is, akik egyes nyelvészek szerint indoeurópaik voltak. Ezen teória megszületése után az etruszkok eredetének kérdése megváltozott, már nem a nép kialakulása volt a kérdés,hanem hogy hogyan érkeztek erre a területre. Ez a nézet is erősen lehanyatlott. A legelterjedtebbnek és a legrégibbnek tekinthető az etruszkoknak a kelet felől való érkezése.Ennek a teóriának a képviselői nem érik be az ókori források tanulságtételeivel, hanem felhasználják a régészet és a nyelvészet területeiről származó anyagokat,mint bizonyítékokat.Így például az i.e. 8.században végbemenő változások a temetkezési szokásokban,amelyek nem lehettek egy belső fejlődés eredményei, annál is inkább, mert szinte párhuzamos fejlődés ment végbe Kis-Ázsia egyes területeivel, a temetkezési szokások és a vallás terén is. Az etruszkok eredetéről a legújabb nézet Massimo Pallottinotól és F. Altheimtől származik, akik egymástól függetlenül dolgozták ki teóriájukat, miszerint a nép jellegének meghatározása szempontjából eredetük nem döntő jelentőségű. Mivel nincs bizonyíték arra, hogy az etruszkok egésze bevándorolt a területre vagy autochtón volt. Ezért azt helyezik előtérbe, hogy milyen népi összetevőkből jött létre. Kutatásaik eredményeképpen arra jutottak,hogy az etruszk nép már Itáliában jött létre. Villanova –kultúrában,amelyet szerintük az autochthón lakosságra telepedő indoeurópai italicusok hoztak létre, az őslakosság nem veszítette el népi egyéniségét. I.e. 8. Században betelepülő új telepesek, akik az etruszk Villanova-kultúrát megteremtették, az elő-ázsiai városi magas műveltséget hozták magukkal.Mind kulturális, mind politikai szempontból felülmúlták az itt elő népességet,másfelől viszont kisebb számban voltak mint, az őslakosok. Egyedül magasabb műveltségüknek köszönhették vezető szerepüket, illetve az összeolvadás nyomán a domináló etruszk jelleget.

Forrás: www.gt.hu/oktatonline/seged_admin/anyag/2003.../etruszkok.doc Illusztráció: Porsena etruszk király - geographic.hu fotó

Nincsenek megjegyzések: